« Tagasi

Rakvere Linnavalitsuse riigihange Vähekindlustatud isikute toiduabi teenuse tellimine 01.02.2018– 31.12.2018

Rakvere Linnavalitsus otsib koostööpartnerit lihtsustatud korras tellitava teenuse "Vähekindlustatud isikute toiduabi" leidmiseks.

1. HANKE ISELOOMUSTUS

1.1. Hankija:
Nimi: Rakvere Linnavalitsus
Aadress: Lai 20, 44308 Rakvere, Eesti Vabariik
Telefon: 322 5870
Faks: 322 5871
E-post: linnavalitsus@rakvere.ee

1.2. Riigihanke eest vastutav isik:
nimi: Kersti Suun-Deket
ametikoht: sotsiaalosakonna juhataja
telefon 32 25 896
e-post: kersti.suun-deket@rakvere.ee

1.3. Hankeobjekti kirjeldus: Toiduabi teenuse osutamine vähekindlustatud isikutele, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi asub Rakvere linnas.

1.4. Hankelepingu täitmise tähtaeg:
01. veebruar 2018 – 31. detsember 2018.

2. Teenuse eesmärk ja sisu

Teenuse eesmärk on toiduabi kättesaadavuse parendamine toimetulekuraskustes Rakvere linna peredele.

Teenuse osutaja peab tagama, et teenust osutavad töötajad on saanud teenuse osutamisele vastava ettevalmistuse ning omavad valdkonnas töökogemust. Töötajad mõistavad kutseala eetilisi põhimõtteid ja tegutsevad neist lähtuvalt. Töötajad oskavad suhelda kliendi, tema pere ja lähedastega. Nad teavad oma vastutust klientide ohutuse ja turvalisuse eest ning tegutsevad vastavalt olukorrale.

Teenuse osutaja korraldab:
• Toiduabi jagamise vastavalt Veterinaar- ja Toiduameti poolt kehtestatud toidu käitlemise nõuetele;
• Euroopa Liidu toiduabi jagamise Rakvere Linna toimetulekutoetuse saajatele;
• Toiduabi kättesaadavuse allpool toimetulekupiiri elavatele lastega peredele Rakvere Linnavalitsuse poolt suunatud peredele kuni 2 korda nädalas.


Teenuse osutaja suhtub võrdse tähelepanuga kõikidesse teenust vajavatesse isikutesse ja kasutab kliendiinfot ainult kliendi huvides.


3. HINNAPAKKUMUSE ESITAMINE

3.1 Pakkumus ja selle juurde kuuluvad dokumendid peavad olema vormistatud eesti keeles;

3.2 Pakkumus peab olema alla kirjutatud pakkuja seadusliku esindaja või tema volitatud isiku poolt;

3.3. Pakkuja tegevusala peab võimaldama teenust pakkuda.

3.4 Pakkumuses peab sisalduma:
3.4.1 pakkuja nimi, aadress, registrikood;
3.4.2 teenuse eest vastutav kontaktisik, koos kontaktandmetega;
3.4.3  pakkumuse hind arvestades teenuses kirjeldatud tingimusi. Hinna kalkuleerimisel tuleb arvesse võtta kõik eeldatavad kulutused, mis tagavad hankedokumentidele vastava teenuse. Taotleja esitab vajaliku hinnapakkumise koos käibemaksuga ühes kuus osutatava teenuse mahus.

3.6 Pakkumuse hind tuleb esitada eurodes koos käibemaksuga.

3.7 Pakkumuse esitamise tähtaeg on 29. jaanuar 2018 kell 15.00.
3.8 Pakkumus tuleb saata 29. jaanuariks 2018. a. hiljemalt kell 15.00 meilile linnavalitsus@rakvere.ee pealkirjaga „Vähekindlustatud isikute toiduabi teenuse tellimine".


4. PAKKUMUSTE HINDAMINE

4.1 Pakkumusi hindab Rakvere Linnavalitsuse riigihanke komisjon.

4.2 Vajadusel otsustab komisjon pakkujaga edasiste läbirääkimiste pidamise ja määrab läbirääkimisi pidavad isikud.

4.3 Hankedokumentides reguleerimata küsimustes jõutakse pakkujaga kokkuleppele läbirääkimiste teel.

4.4 Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui pakutud maksumus ületab oluliselt selleks eelarves planeeritud summat. Rakvere Linnavalitsuse 2018. aasta eelarves on kavandatud vahendeid 6 000 (kuus tuhat) eurot.


5. LEPINGU SÕLMIMINE

5.1 Hankija teeb edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujale ettepaneku lepingu sõlmimiseks. Lepingu sõlmimise aluseks on käesolevad hankedokumendid, edukaks tunnistatud pakkumus ning läbirääkimistel kokkulepitud tingimused;

5.2 Hankijal on õigus vajadusel suurendada teenuse kasutajate arvu ja muuta teenuse osutamise mahtusid.