« Tagasi

Ehitusregistri andmete korrastamine

 

1. juulil 2015 jõustunud ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse kohaselt tuleb ehitisregistri andmed korrastada 2020. aasta 1. jaanuariks.

Korrastamise käigus kantakse registrisse sinna seni kandmata üle 20 m² ehitusaluse pinnaga ehitised, mida tuvastatakse ortofotode alusel. Ortofotodelt saadud andmeid kontrollib ja võrdleb ehitisregistri andmetega kohalik omavalitsus.

 

Ehitisregistri kanne ehitise kohta võib puududa  järgmistel põhjustel:

1) ehitis on püstitatud õiguslikul alusel (seaduslikult), kuid mingil põhjusel on jäänud ehitise andmed ehitisregistrile esitamata;

2) ehitis on püstitatud õigusliku aluseta (ebaseaduslikult, see tähendab ehitusloata olukorras, kus ehitusluba pidi olema).

Ehitiste omanikul tuleb kontrollida tema krundil paiknevate ehitiste olemasolu ehitisregistris www.ehr.ee (otsingusse sisestada ehitise aadress, katastritunnus vms) ja registrikande puudumisel kanda ehitis olemasolevate dokumentide alusel ehitisregistrisse või õigusliku aluseta (ehitusloata) püstitatud ehitise korral alustada ehitise seadustamist.

 

 • Olemasolevate ehitiste registrisse kandmiseks palume omanikel üles otsida omaniku enda valduses olevad või Rahvusarhiivist (Rakvere linn, Näituse 23) tema ehitiste ja kinnistuga seotud dokumendid ja pöörduda Rakvere Linnavalitsuse ehitusspetsialistide poole (Lai 20, kabinet 208, telef: 322 5827, 322 5894), et täpsustada ehitiste registrisse kandmise võimalikkus olemasolevate dokumentide alusel.

Ehitise ehitisregistrisse kandmiseks tuleb ehitise omanikul linnavalitsusele esitada  iga ehitise kohta vormikohane andmete esitamise teatis (vorm ehitisregistri veebilehel www.ehr.ee valikus „Taotlused ja teatiste vormid", vajadusel koos andmete esitamise teatise lisaga 1 - eluruumi andmed ja koos andmete esitamise teatise lisaga nr 2 - mitteeluruumide andmed) ja vastavad dokumendid (nt asendiplaan, ehitusprojekt, mõõdistusjoonised jms).

Kui ehitisregistrisse kandmata ehitisel on planeerimis- ja ehitusseaduse (vastu võetud 14. juunil 1995. aastal) või ehitusseaduse (jõustus pärast 2003. aasta 1. jaanuari, kehtis kuni 2015. aasta 1. juulini)  kohane õiguslik aluse selle ehitamiseks või kasutamiseks, siis kannab linnavalitsus ehitis ehitisregistrisse.

 

 • Õigusliku aluseta ehitatud ehitise seadustamine

Enne 01.07.2015 õigusliku aluseta püstitatud, laiendatud või ümberehitatud ehitised eristatakse ajaliselt  kahte perioodi:

1) enne 01.01.2003 ehitatud ehitis peab vastama ehitise ohutusele esitatavatele nõuetele. Ehitise ohutust hinnatakse ehitamise  ajal  kehtinud nõuete kohaselt;

2) pärast 01.01.2003 ning enne 01.07.2015 ehitatud ehitis peab vastama ehitise kasutamisele esitatavatele nõuetele, ehitise ohutusele esitatavatele nõuetele ning vastama detail- ja üldplaneeringule või projekteerimistingimustele.

 

Mõlemal juhul võetakse ehitise ohutuse hindamisel aluseks ehitusprojekt. Ehitusprojekti puudumisel tehakse ehitise ohutuse hindamiseks ehitise audit. Ehitise audit asendab loa- või teavitusmenetluses ehitusprojekti. Ehitise auditi tellib omanik.

Linnavalitsus otsustab ehitise auditi tulemusel täiendavate riikliku järelevalvemeetmete vajaduse, arvestades eelkõige:

 1. ehitisele esitatavate nõuete täitmist, sealhulgas olulise või kõrgendatud ohu esinemise võimalikkust;
 2. ehitise ehitamise aega;
 3. ehitise kasutamise otstarvet;
 4. kinnisasja omaniku ning vajaduse korral piirnevate kinnisasjade omanike õiguste ja huvide kaitset.

Koos auditiga tuleb esitada:

 • ehitise tuleohutuse hinnang - audit (auditi tegija peab olema nõutava kutsekvalifikatsiooniga pädev isik);
 • elektripaigaldise tehnilise kontrolli akt - audit (auditi tegija peab olema nõutava akrediteeringuga pädev isik), kust nähtub, elektripaigaldise nõuetele vastavus;
 • gaasipaigaldise olemasolul gaasipaigaldise tehnilise kontrolli akt - audit (auditi tegija peab olema nõutava akrediteeringuga pädev isik), kust nähtub, et gaasipaigaldise nõuetele vastavus;
 • vajadusel muu asjakohane mõõdistus- või kontrollidokument;
 • mõõdistusjoonised (s.h ehitamise järgne geodeetiline teostusmõõdistus ehitise püstitamisel või laiendamisel koos tehnovõrkudega).

Kui auditi tulemus on negatiivne ja ehitis ei vasta ehitise ohutuse nõudele või ettenähtud otstarbel ja viisil ohutu kasutamise nõudele  või asjakohasel juhul detail- ja üldplaneeringule või projekteerimistingimustele ning selgub ümberehitamise, lammutamise või muu selline vajadus, tuleb esitada ehitusloa taotlus või ehitusteatis ja ehitusprojekt vastavalt ehitusseadustiku lisale 1.

Kui auditi tulemus on positiivne ja ehitis vastab ehitise ohutusele esitavatele nõuetele ja asjakohasel juhul detail- ja üldplaneeringule või projekteerimistingimustele ning puudub täiendavate ehitustööde vajadus, tuleb Rakvere Linnavalitsusele esitada kasutusloa taotlus või kasutusteatis vastavalt ehitusseadustiku lisale 2.

 

Lisainfo:
Rakvere Linnavalitsuse ehitusspetsialistid
Lai 20, kabinet 208, telefonid 322 5827, 322 5894