4.06.18

Rakvere linnavolikogu 25.06.2014 a. määrus nr 14 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded"  https://www.riigiteataja.ee/akt/428062014054

 

Avaliku ürituse korraldamise teade doc pdf
Rahaliste vahendite taotlus reservfondist doc pdf 
Reservfondist saadud eraldise kasutamise aruanne doc pdf

 

Rahvastikuregistri toimingud

Elukoha registreerimine pdf    e-teenus   
Ruumi omaniku avaldus
 pdf  e-teenus
 

Kultuuri- ja spordivaldkond

Kultuuriorganisatsioonide tegevustoetuse taotluse vorm doc pdf   
Kultuuriorganisatsioonide tegevustoetuse aruande vorm doc pdf  
Spordiorganisatsioonide tegevustoetuse taotluse vorm doc pdf  
Spordiorganisatsioonide tegevustoetuse aruande vorm doc pdf  
Kultuuri- ja spordiürituste ning projektide toetuste taotluste vorm doc pdf  
Kultuuri- ja spordiürituste ning projektide toetuste aruande vorm doc pdf  
Taotlus ruumide ja rajatiste kasutamise toetuseks doc pdf  
Noorte omaalgatusprojektide toetuse taotlemise avalduse ja aruande vorm doc
Esinduskollektiivi toetuse taotlus doc

 

Haridus- ja noorsootöö valdkond

Noorte omaalgatusprojektide toetuse taotlemise ja aruande vormid doc  
Avaldus lapse lasteaiaasutusse vastuvõtmiseks doc
 

Sotsiaalvaldkond

MTÜ-de ürituste ja projektide taotluse vorm doc 
Sünnitoetuse avaldus doc  
Ühekordse sotsiaaltoetuse blankett doc  
Vähekindlustatud perede laste koolitoetus doc pdf  
Hooldajatoetus doc  
Ühekordne lapse kooliminekutoetus doc  
Mittetulundusühingu tegevustoetuse taotlus doc  
Taotlus eluruumi kasutamiseks doc

 

Linnamajanduse planeerimise valdkond

Raieloa taotluse vorm doc  
Loa taotluse vorm sõitmiseks liiklusmärgi 313. Veoauto sõidu keeld mõjupiirkonnas doc 
Tänava sulgemise loa avaldus doc pdf
Avaldus katastriüksuse sihtotstarbe muutmiseks füüsiline isik pdf 
Avaldus riigilõivu tagastamiseks doc
Avaldus katastriüksuse jagamiseks juriidiline isik pdf 
Avaldus katastriüksuse jagamiseks füüsiline isik pdf 
Avaldus kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamiseks füüsiline isik pdf  
Avaldus kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamiseks juriidiline isik pdf  
Avaldus katastriüksuse sihtotstarbe muutmiseks juriidiline isik pdf  
Riigimaale hoonestusõiguse seadmise avaldus pdf  
Välireklaami avalikustamise taotlus doc  
Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluse vorm rtf

Ehitisregistri "Taotluste ja teatiste esitamise blanketid"

Majandustegevuse registri toimingud

Toimetaja: ILMAR KUTSER