Rakvere linnavalitsuse 25.02.2020 istungi päevakord

1. Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine

2. Kasutusloa väljastamine aadressil Tuvi tn 8

3. Lihthanke korraldamine Rakvere linna tänavate remonttööde teostaja leidmiseks

4. Pakkumusmenetluse „Raieteenuse ostmine" pakkumuse edukaks tunnistamine

5. Rakvere linna omandis olevatele kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Aktsiaselts Rakvere Vesi kasuks

6. Taksoveoloa andmine

7. Pakkumismenetluse korraldamine konsultatsiooniteenuse saamiseks projekti „Kaasava valitsemise põhimõtete rakendamine Rakveres" raames

8. Rakvere linnavalitsuse 02. aprilli 2018. a korralduse nr 199 „Turvalisuse ja kuriteoennetuse komisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine

9. Töövõtulepingu sõlmimine

10. Informatsioon Euroopa Liidu tõukefondide meetmete kohta

11. Vahendite eraldamine Lääne-Viru Omavalitsuste Liidule tugispetsialistide aineühenduste tegevuskulude rahastamiseks 2020. aastal