« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 17.09.2018 istungi päevakord

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

2. Riigihanke korraldamine Rakvere linna haridusasutustele infotehnoloogiavahendite soetamiseks

3. Osalemine projektis "Kohalike omavalitsuste kasutatavate dokumendihaldustarkvarade uuendamine X-Tee6 ja DHX - võimekusele"

4. Avalduse esitamine Viru Maakohtule

5. Avalduse esitamine Viru Maakohtule

6. MTÜ-le Rakvere Eragümnaasiumi Hariduskogu eralasteaia toetuse määramine

7. Mitterahalise toetuse eraldamine MTÜ- le Seeniortants

8. Mitterahalise toetuse eraldamine Mittetulundusühingule Tarvanpää Selts

9. Mitterahalise toetuse eraldamine Mittetulundusühingule Tarvanpää Selts

10. Mitterahalise toetuse eraldamine MTÜ- le Rakvere Tarvas Fan Club

11. Rakvere linnavolikogu menetluses olevate määruste eelnõude kohta esitatud muudatusettepanekute arutamine

12. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Jaama pst 4

13. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Linnuse tn 8

14. Kinnisasjaga piirnevale maaüksusele aadressi, sihtotstarbe, pindala ja maa maksustamishinna määramine

15. Taksoveoloa andmine

16. Rakvere linnavolikogu menetluses oleva määruse eelnõu "Rakvere linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2030" kohta muudatusettepanekute esitamine

17. Ettepaneku tegemine Aktsiaseltsi Rakvere Soojus nõukogule.