« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 16.03.2020 a korraldusega nr 151 kehtestati F. R. Kreutzwaldi tn 26b kinnistu detailplaneering

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistule ehitusõiguse määramine, hoonestusala piiritlemine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, kujade määramine, tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha määramine, servituutide vajaduse määramine, kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja tingimuste seadmine ning muude seadusest ja teistest õigusaktidest tulenevate kinnisomandi kitsenduste ulatuse määramine planeeritaval maa-alal. Planeeritava ala suurus u 4065 m².

Planeeritava maakasutuse otstarve muudetakse tootmismaast ärimaaks. Kaalutluse kohaselt ei ole tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 14.02.2020 – 28.02.2020. a. Avaliku väljapaneku käigus vastuväiteid ega ettepanekuid ei esitatud.