« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 13.01.2020 istungi päevakord

1. Rakvere linnavalitsuse 6. jaanuari 2020. a korralduse nr 1 „Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks" muutmine

2. Abielu piduliku kombetalituse teenuse hinna kehtestamine

3. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu „Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine sundvalduse seadmiseks" esitamine

4. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu „Kaubandustegevuse seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine" esitamine

5. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine

6. Hooldekodu teenuse korraldamine

7. Hooldekodu teenuse korraldamine

8. Pakkumismenetluse „Omasteta surnute matmisteenus" pakkumuse edukaks tunnistamine

9. Rakvere linnavalitsuse 17. juuni 2019. a korralduse nr 376 „Rakvere Sotsiaalkeskuse struktuuri, töötajate koosseisu ja palgaastmete kinnitamine" muutmine

10. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu „Rakvere linna koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammäära kehtestamine" esitamine.

11. Lapsehoiuteenuse toetamine

12. Kasutusloa väljastamine aadressil Võidu tn 107

13. Riigihanke korraldamine Rakvere linna Vallikraavi tänava rekonstrueerimistööde teostaja leidmiseks

14. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu "Ametlike kohanimede määramise eelteate avaldamine" esitamine

15. Rakvere linna omandis olevatele kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Telia Eesti AS kasuks

16. Rakvere linna omandis olevatele kinnistutele isikliku kasutusõiguse seadmine Aktsiaselts Rakvere Vesi kasuks

17. Eestkostetavale kuuluva korteriomandi müügiks enampakkumise korraldamine