« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 11.05.2020 istungi päevakord kell 12.30

1. Rakvere linnavalitsuse 13. aprilli 2020 korralduse nr 211 „Tenniseväljakute kasutamise ning võitluskunstide saali ja laoruumi kasutamise lepingu muutmine" kehtetuks tunnistamine

2. Rakvere linnavalitsuse 13. aprilli 2020 korralduse nr 212 „Ujumisteenuse ostmise lepingu muutmine" kehtetuks tunnistamine

3. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmine

4. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu „Rakvere linnavolikogu 17. veebruari 2016 määruse nr 5 „ Puudega isikule eluruumi kohandamise toetuse määramise ja maksmise kord" muutmine" esitamine

5. Rakvere linna munitsipaalkoolide töö korraldamine 2019/2020. õppeaasta lõpuni

6. Rakvere linnavalitsuse 13. mai 2019. a korralduse nr 281 „Rakvere linna noorte omaalgatusprojektide hindamise komisjoni moodustamine" muutmine

7. Rakvere linnavolikogu kultuurikomisjoni ettepanek ühise komisjoni moodustamiseks

8. Ehituslubade andmine ehitamiseks aadressil Vabaduse tn 1

9. Tee ehitusloa andmine C. R. Jakobsoni tänava osa ümberehitamiseks (ehitamiseks Kastani puiesteel, Spordi, C. R. Jakobsoni ja Parkali tänavatel, C. R. Jakobsoni tn 4 ja Parkali tn 6)

10. Pakkumismenetluse korraldamine muru rajamiseks Võidu tn 106 ja sellega piirnevale alale

11. Pakkumismenetluse korraldamine Rakvere linna Jaama puiestee (lõik Ilu pst – Härma tn) rekonstrueerimise omanikujärelevalve tegemiseks

12. Raiejäätmete müügiks korraldatud avaliku kirjaliku enampakkumise nurjunuks tunnistamine ja uue avaliku kirjaliku enampakkumise korraldamine

13. Avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine, enampakkumise osaliselt nurjunuks tunnistamine ja uue avaliku kirjaliku enampakkumise korraldamine

14. Pakkumismenetluse „Lippude ja mastivimplite ostmine Rakvere avalikku linnaruumi" pakkumuse edukaks tunnistamine

15. Rakvere linna omandis olevatele kinnistule Näituse tn L1 sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks

16. Hoonestusõigusega koormatud kinnistu müük

17. Linnavara tasuta kasutusse andmine

18. Linnavara kasutusse andmine ja müügikoha hooajalise laienduse kooskõlastamine.

19. Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimine

20. Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimine

21. Rakvere Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste 2020.aasta alaeelarvete lisaeelarve kinnitamine

22. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu „Rakvere linna arengukava 2020-2030" esitamine

23. Rakvere linnavalitsuse 30. märtsi 2020 korralduse nr 186 „Rakvere linnale kuuluvate avalike mängu- ja spordiväljakute sulgemine" muutmine