Rakvere linnavalitsuse 10.02.2020 istungi päevakord

1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

2. WiFi4EU projekt

3. Rakvere Tervisekeskuse ruumide üürilepingute muutmine

4. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine

5. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmisest keeldumine

6. Vähekindlustatud lastega perede sotsiaaltoetuste määramine

7. Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine

8. Hooldekodu toetuse andmine

9. Hooldekodu toetuse andmine

10. Hooldekodu toetuse andmine

11. Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine

12. Rakvere linna huvitegevuse ja huvihariduse täiendava toetuse taotluste hindamise komisjoni moodustamine

13. Soodustingimustel ruumide kasutusse andmine mittetulundusühingule Spordiklubi Eesti Karud

14. Soodustingimustel ruumide kasutusse andmine Mittetulundusühingule Meeldivad Asjad

15. Rakvere linnapäevade laadal kaupade ja teenuste müügi korra kehtestamine

16. Rakvere linnapäevade laada müügipileti hinna kehtestamine

17. Rakvere linnavolikogule informatsiooni esitamine Rakvere 2020. aasta linnaeelarves kulu "08109 Vaba aja tegevused" kasutamise kohta

18. Kasutusloa väljastamine aadressil Tedre tn 12-3

19. Projekteerimistingimuste määramine üksikelamu, aadressil Uus tn 23 püstitamise ehitusprojekti koostamiseks

20. Metsa n 6a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

21. Pakkumismenetluse „Rakvere linna kalmistutel puude raie" pakkumuse edukaks tunnistamine

22. Raiejäätmete müügiks korraldatud enampakkumise tulemuste kinnitamine

23. Pakkumusmenetluse „Rakvere linnas Kauba tn 4 kinnistul asuva ehitise lammutamine koos lammutusprojekti koostamisega" pakkumuse edukaks tunnistamine

24. Välireklaami avalikustamise korraldamine

25. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu „Nõusoleku andmine munitsipaalelamu Lennuki 10, Rakvere linn haldus-ja hooldusteenuse tellimiseks " esitamine

26. Rakvere linna omandis olevatele kinnistutele Elektrilevi OÜ kasuks isikliku kasutusõiguse seadmisega seotud korralduste muutmine

27. Rakvere linna omandis olevale kinnistule Vee tn L2 sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks

28. Rakvere linna omandis olevatele kinnistutele Koidu põik L1 ja Koidu põik L2 sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks

29. Informatsioon Euroopa Liidu tõukefondide meetmete kohta

30. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu "Rakvere linna 2019., 2020. ja 2021. aasta majandusaasta aruannete auditeerimine" esitamine.

31. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu „Rakvere linna 2020. aasta lisaeelarve" esitamine

32. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu „ Rakvere linnale kuuluva kinnistu L. Koidula 11b võõrandamine" esitamine