« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 10.02.2020 a korraldusega nr 73 kehtestati Metsa tn 6a kinnistu detailplaneering

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata planeeritavale kinnistule ehitusõigus olemasoleva eluhoone laiendamiseks. Planeeritav ala on suurusega u 1250 m².
Maakasutuse sihtotstarve on 100% elamumaa. Planeeritavale kinnistule võib ehitada maapinnast kuni 4,5 meetri kõrguse hoone. Kinnistumaksimaalne täisehituse protsent on 30, ehk 300 m².
Rakvere linna üldplaneeringu kohaselt on planeeritava ala maakasutuse juhtotstarve valdavalt väikeelamute ala. Planeeritav tegevus ei ole vastuolus Rakvere linna üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 21.01.2020 – 04.02.2020. a. Avaliku väljapaneku käigus vastuväiteid ega ettepanekuid ei esitatud.

Võttes aluseks Villa Theresa OÜ poolt esitatud avalduse, planeerimisseaduse § 140 lg 1 p 1, 2, ja lg 6 ja Rakvere linnavolikogu 21. juuni 2017. a määruse nr 9 „Ehitustegevuse ja planeerimisalase tegevuse korraldamine" § 5 lg 1 p 3 on Rakvere Linnavalitsus alustanud Tammiku tn 9 ning seda ümbritseva maaala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise menetlust.