Rakvere linnavalitsuse 09.03.2020 istungi päevakord kell 15.00

1. Pakkumismenetluse „Rakvere Linnavalitsusele infotehnoloogiavahendite ostmiseks" pakkumuse edukaks tunnistamine

2. Pärandvara vastu võtmine ja pärandavara jagamise kokkuleppe sõlmimine

3. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine

4. Vähekindlustatud lastega perede sotsiaaltoetuste määramine

5. Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine

6. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu „„Rakvere linnavolikogu 17. veebruari 2016. a määruse nr 2 „Ühekordne toetus" muutmine" esitamine

7. Rakvere linna munitsipaalkoolides 2020/2021. õppeaastal avatavate klassikomplektide arvu kinnitamine

8. Täiendava huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramine

9. Täiendava huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramine

10. Täiendava huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramine

11. Täiendava huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramine

12. Kasutusloa väljastamine aadressil F. R. Kreutzwaldi tn 5

13. Kasutusloa väljastamine aadressil Lääne põik 7/1

14. L. Koidula tn 14 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

15. Papiaru tänava ja Nortsu tee vahelise ala detailplaneeringu kehtestamine

16. Informatsioon L. Koidula tänava aadresside muutmise kohta

17. Liiniveo avaliku teenindamise otselepingu muutmine

18. Lihthanke "Munitsipaalelamu Lennuki 10, Rakvere linn haldus- ja hooldusteenus" korraldamine

19. Hoonestusõiguse lepingus toodud kasutusloa taotlemise tähtaja pikendamine