« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 09.03.2020 a korraldusega nr 141 kehtestati Papiaru tänava ja Nortsu tee vahelise ala detailplaneering

Planeeritav ala suurusega u 21 800 m² asub Rakvere linna põhjapoolses servas.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata ehitusõigus mootorkütuse ja maagaasi tankla ning kauplus-kohviku ehitamiseks.

Rakvere linna üldplaneeringu kohaselt on planeeritaval maaalal kaks maakasutuse juhtotstarvet – transpordimaa ala ja rohe- ja metsaala. Planeeritav maakasutuse otstarve saab olema ärimaa.

Kaalutluse kohaselt ei ole tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga, kuna Lennuki tn 16 rohe- ja metsaala kinnistust planeeringusse haaratav osa on protsentuaalselt alla nelja protsendi kogu kinnistu suurusest. Detailplaneering jätab võimaluse kasutada Lennuki tn 16 kinnistut jätkuvalt sihtotstarbeliselt rohe- ja metsaalana ja sellele kinnistule hoonestust ei ehitata.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 14.02.2020 – 28.02.2020. a. Avaliku väljapaneku käigus vastuväiteid ega ettepanekuid ei esitatud.