« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 01.06.2020 istungi päevakord kell 15.00

1. Müügikoha hooajalise laienduse kooskõlastamine

2. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine

3. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmisest keeldumine

4. Rakvere linnavalitsuse 2. märtsi 2020 korralduse nr 123 „Koostöökokkuleppe sõlmimine" muutmine

5. Ehitusloa andmine ehitamiseks aadressil Tammiku tn 7

6. Ehitusloa andmine ehitamiseks aadressil Tammiku tn 7

7. Tee ehitusloa andmine ehitamiseks Jaama puiestee osa ja Võidu tn osa ümberehitamiseks (ehitamiseks Jaama puiesteel, Jaama puiestee katastriüksusel T1, Näituse, Kalda, Tööstus, Lille ja Võidu tänavatel)

8. Tee ehitusloa andmine Tammiku tänava - Õie tänava ristmiku ümberehitamiseks

9. Tammiku tn 6 kinnistu ja sellega piirneva ala detailplaneeringu koostamise algatamine

10. Riigihanke " Elektrienergia ostmine Rakvere linnale 01.01.2018-31.12.2020 (kaasa arvatud)" VI minikonkurssi pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine

11. Nõusoleku andmine kaevetöödeks Vabriku tn 16 kinnistul

12. Rakvere linnale kuuluvatel kinnistutel asuvate ehitiste lammutamine

13. Metsamaterjali otsustuskorras võõrandamine

14. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine (Lai tn 9)

15. Riigihanke „Vallikraavi tänava rekonstrueerimistööd" pakkumuse edukaks tunnistamine

16. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu „"Rakvere linnavolikogu 19. detsembri 2012 määruse nr 24 „Välireklaami paigaldamise eeskiri" muutmine" esitamine

17. Rakvere linna omandis olevale kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine AS Gaasivõrk kasuks

18. Hoonestusõiguse lepingus toodud hoonestusõiguse tähtaja , kasutusloa taotlemise tähtaja muutmine ja nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga

19. Elektri tarbimine linnale kuuluva tarbimiskoha kaudu

20. Sotsiaaleluruumi üürilepingu lõpetamine

21. Rakvere Karmeli koguduse taotluse arutamine

22. Rakvere linnavalitsuse 12.03.2020 protokolli nr 12 kantud otsuste kehtetuks tunnistamine

23. Ujumisteenuse ostmise lepingu muutmine

24. Tenniseväljakute kasutamise ning võitluskunstide saali ja laoruumi kasutamise lepingu muutmine