Rakvere linnavalitsuse 30.09.2019 istungi päevakord

1. Hooldekodu toetuse andmine

2. Hooldekodu toetuse andmine

3. Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine

4. Asendushooldusteenuse korraldamine

5. Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimine

6. Mitterahalise toetuse eraldamine mittetulundusühingule Kooristuudio SO-LA-RE

7. Mitterahalise toetuse eraldamine MTÜ- le Seeniortants

8. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Nortsu tee 14

9. Ehituslubade väljastamine ehitamiseks Terase tänaval, Uuel tänaval, Uus tn 19 ja Võidu tn 67

10. Kasutusloa väljastamine aadressil Tootmise tn 9

11. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Torupilli tn 7

12. Projekteerimistingimuste määramine üksikelamu aadressil Peoleo tn 5 püstitamise ehitusprojekti koostamiseks

13. Projekteerimistingimuste määramine üksikelamu, aadressil Tuule tn 9a püstitamise ehitusprojekti koostamiseks

14. Parkali platsi detailplaneeringu alusel katastriüksuste piiride muutmisel aadresside ja sihtotstarvete määramine

15. Pakkumismenetluse „Rakvere linna kevad- ja suvehaljastus" pakkumuse edukaks tunnistamine

16. Raiejäätmete müügiks korraldatud enampakkumise tulemuste kinnitamine

17. Pikk tn 22 krundil asuvate muinsusväärtuslike varemete konserveerimiseks rahalise toetuse taotluse esitamine

18. Lihthanke „Projekteerimistööd projektile „Rakvere linna tänavavalgustuse renoveerimine" pakkumuse edukaks tunnistamine

19. Riigihanke „Rakvere Vallimäe kompleksi ehituse peatöövõtt" hankelepingu muutmine

20. Rakvere linna omandis olevale kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine Aqva Sport OÜ kasuks

21. Linnavara kasutusse andmine Mittetulundusühingule Lääne-Viru Pensionäride Liit

22. Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimine