« Tagasi

Supiköögiteenuse osutaja leidmine 01.01.2016 – 31.12.2016

Rakvere Linnavalitsus

Supiköögiteenuse osutaja leidmine

01.01.2016 – 31.12.2016

 

 

Rakvere Linnavalitsus kutsub Teid osalema hankes "Supiköögiteenuse osutaja leidmiseks" ja esitab Teile hankedokumendid.

 

 

 

1. HANKE ISELOOMUSTUS

 

1.1. Hankija:

Nimi: Rakvere Linnavalitsus

Aadress: Tallinna 5, 44306 Rakvere, Eesti Vabariik

Telefon: 322 5870

Faks: 322 5871

E-post: linnavalitsus@rakvere.ee

 

1.2. Riigihanke eest vastutav isik:

nimi: Lea Kivipõld

ametikoht: sotsiaaltöö peaspetsialist

telefon 322 2333

e-post: lea.kivipold@rakvere.ee

 

1.3. Hankeobjekti kirjeldus: Supiköögiteenuse eesmärgiks on tagada supi pakkumine kolmel korral nädalas eel­kõige neile Rakvere linna inimestele, kellel puuduvad vahendid toidu ostmiseks. Teenuse osutamine peab toimuma vastavalt teenuse kirjeldusele ja mahtudele.

 

1.4. Hankelepingu täitmise tähtaeg:

01. jaanuar 2016 – 31. detsember 2016.

 

2. Teenuse kirjeldus

 

2.1. Teenuse osutamine peab toimuma perioodil 01.01.2016-31.12.2016. a. Rakvere linnas, teenuse pakkujale kuuluvates või tema poolt renditavates ruumides. Teenust osutamine võib toimuda ainult ruumide omaniku nõusolekul.

 

2.2. Teenuse osutaja peab tagama supiköögiteenuse saajatele supiportsjoni a´500 g vastavalt 2-päevasele etteteatamisele ühel korral päevas kolmel korral nädalas. Toitlustamise aluseks on teenuse saajale sotsiaaltöötaja poolt väljastatud talong.

 

Hinnanguliselt osutatakse teenust 2016. a  kuni 70 inimesele päevas.

 

2.3. Supiköögiteenuse osutamise aeg on kell 12.00 kuni 14.00

 

2.4. Toidujagamiskoht peab olema:

-          hästi ligipääsetav st. asuma ühistranspordiga kaetud piirkonnas;

-          olema tunnustatud järelvalveasutuse poolt (Veterinaar- ja Toiduamet).

 

2.5. Toidujagamiskohas peab olema:

-          eesmärgipärane sisustatus sh. lauad, toolid ning teised vajalikud mööbliesemed ja seadmed;

-          võimalus osutada teenust üheaegselt vähemalt 15 inimesele;

-          siseruumis tagatud õhutemperatuur vahemikus 18 – 22 C;

-          võimalus üleriiete hoidmiseks (nagid, varnad, kapid vms.) kuni 15 inimesele;

-          võimalus tarbida valmistoitu;

-          kätepesemisvõimalus (kraanikausid);

-          WC kasutamise võimalus;

-          tagatud hügieeninõuete täitmine.

 

2.6. Teenuse osutaja peab tagama, et supiköögiteenust osutavad toidujagamiskoha töötajad on saanud töökohale vastava ettevalmistuse.

Teenuse osutaja peab enne igakordset teenuse osutamist tuvastama ja registreerima teenuse kasuta­jad (sh vähemalt ees- ja perekonnanimi) ning pidama kirjalikku arvestust teenuse kasutamise üle.

 

Teenuse osutaja suhtub võrdse tähelepanuga kõikidesse abivajajatesse ja kasutab kliendiinfot ainult kliendi huvides.

Toidujagamiskohas kehtestatakse kirjalikud reeglid, mida teenuse kasutajad peavad järgima, sh. nõuded hügieenile, käitumisele, kaebuste esitamise kord jms. Teenuse kasutajatele kehtestatud reeglid peavad olema teatavaks tehtud ja kättesaadavad igale teenuse saajale, samuti avalikkusele (nõudmisel). Reeglite täitmist toidujagamiskohas jälgib teenuse osutaja.

Teenuse osutamisest võib keelduda juhul kui teenuse taotleja ei pea toidujagamiskohas kehtestatud reeglitest kinni.

Teenuse osutaja korraldab toidujagamiskoha reegleid rikkuvate klientide eemaldamise toidujaga­miskoha kasutades vajadusel politsei või turvateenistuse abi.

 

Teenuse osutaja tagab, et toidujagamiskohas ei esine rassilist, soolist, usulist, rahvuslikku, vanuse­list, puudest tingitud või seksuaalsetest eelistustest lähtuvat diskrimineerimist. Toidujagamiskoha kasutajate teenindamine töötajate poolt peab toimuma viisakalt ning inimväärikust austaval moel.

 

Teenuse osutaja tagab, et toidujagamiskoha territooriumil ja hoones aset leidvad või oletatavasti toimuvad  illegaalsed tegevused (füüsiline väärkohtlemine, narkootikumide tarvitamine jms) fiksee­ritakse kirjalikult.

 

Teenuse osutaja tagab regulaarse ja ülevaatliku aruandluse esitamise Rakvere Linnavalitsuse sotsiaal­osakonnale

 

Supiköögiteenus on klientidele tasuta, teenuse eest maksab Rakvere linn vastavalt teenusepakkujaga sõlmitud lepingule.

 

3. Pakkumuse esitamine

 

3.1 Pakkumus ja selle juurde kuuluvad dokumendid peavad olema vormistatud eesti keeles;

 

3.2 Pakkumus peab olema alla kirjutatud pakkuja seadusliku esindaja või tema volitatud isiku poolt;

 

3.3. Pakkuja tegevusala peab võimaldama teenust pakkuda.

 

3.4 Pakkumuses peab sisalduma:

3.4.1 pakkuja nimi, aadress, registrikood;

3.4.2 pakkuja lühike tutvustus (sh pakkuja  senised kogemused ja olemasolevad ressursid);

3.4.3 pakkumuse hind arvestades punktides 3.4 – 3.6 sätestatud nõudeid;

 

3.5 Pakkumuse hinnana tuleb esitada ühele isikule osutatava teenuse maksumus võttes aluseks p. 2 toodud teenuse kirjelduse ja mahud. Hinna kalkuleerimisel tuleb arvesse võtta kõik eeldatavad ku­lutused, mis tagavad hankedokumentidele vastava teenuse. Taotleja esitab vajaliku hinnapakkumise koos käibemaksuga portsjonile, mis sisaldab 500g suppi koos 50 – 70 g leivaga ning hapukoorega, kui see on retseptuuri järgi nõutav. Pakkumises tuleb arvestada vähemalt kolme erineva nimetuse supi pakkumisega. Ühes supiportsjonis peab sisalduma liha vähemalt 25 grammi ning supp peab vastama antud asutuse menüüs tavapäraselt ettenähtule.

 

3.6 Pakkumuse hind tuleb esitada eurodes koos käibemaksuga.

3.7 Pakkumuse esitamise tähtaeg on 2. detsember 2015 kell 10.00.

 

 

3.8 Pakkumus tuleb tuua või saata postiga Rakvere Linnavalitsusele aadressil Tallinna 5, 44306 Rakvere, kinnises ümbrikus, millele peab olema märgitud pakkuja nimi ja postiaadress ning varustatud märksõnaga "Supiköögiteenus", mitte avada enne 2.12.2015 kella 10.00.

 

 

4. Pakkumuste hindamine

 

4.1 Pakkumusi hindab Rakvere Linnavalitsuse riigihankekomisjon.

 

4.2 Vajadusel otsustab riigihankekomisjon pakkujaga edasiste läbirääkimiste pidamise ja määrab läbirääkimisi pidavad isikud.

 

4.3 Hankedokumentides reguleerimata küsimustes jõutakse pakkujaga kokkuleppele läbirääkimiste teel.

 

4.4 Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui pakutud maksumus ületab oluliselt selleks eelarves planeeritud summat.

 

5. Lepingu sõlmimine

 

5.1 Hankija teeb edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujale ettepaneku lepingu sõlmimiseks. Lepingu sõlmimise aluseks on käesolevad hankedokumendid, edukaks tunnistatud pakkumus ning läbirääkimistel kokkulepitud tingimused;

 

5.2 Hankijal on õigus vajadusel suurendada teenuse kasutajate arvu ja muuta teenuse osutamise mahtusid.