« Tagasi

Rakvere tammiku maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine

Keskkonnaministri 11. mai 2016. a käskkirjaga nr 1-2/16/439 on algatatud määruse „Rakvere tammiku maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine" menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet.

Kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja, ekspertiisi ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal Keskkonnaameti Viru regiooni Rakvere kontoris (Kunderi 18) ning Rakvere Linnavalitsuses (Lai 20) ajavahemikus 17.05–03.06.2016. Materjalidega saab tutvuda ka Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee.

Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume aktiivselt osalema avalikustatud kaitse-eeskirja menetluses. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

Oma parandusettepanekud ja vastuväited Rakvere tammiku maastikukaitseala kaitse-eeskirja eelnõu kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaameti Viru regioonile (liggi.namm@keskkonnaamet.ee või Kunderi 18, Rakvere) hiljemalt 03.06.2016. Eelnõu avalik arutelu toimub 15.06.2016 kell 15 Keskkonnaameti Viru regiooni Rakvere kontoris.

Kui nimetatud tähtajaks ei ole kaitse-eeskirja eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu orienteeruvalt mais 2017. aastal ministeeriumitevahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti juulis 2017. aastal.

Lisainfo: Liggi Namm, 325 8404, liggi.namm@keskkonnaamet.ee

Määrus
S
eletuskiri
K
aart
E
kspertiis