« Tagasi

Rakvere Reaalgümnaasium kuulutab välja vähempakkumise B-kategooria algastmeõppe sõiduõppetundide teenuse osutamiseks Rakvere Reaalgümnaasiumi õpilastele

1. Rakvere Reaalgümnaasium kutsub esitama pakkumusi vähempakkumisele B-kategooria juhilubade algõppe kursuse läbiviimiseks ajavahemikul alates jaanuar 2016 Rakvere Reaalgümnaasiumis õppivatele õpilastele. Sõiduõppes osalevate õpilaste arv on 35.

 

2. Pakkuja poolt pakutav sõiduõppetundide teenus peab sisaldama:

-          sõiduõppe esmaõppe teooriakursust mahus 25 tundi;

-          sõiduõppe esmaõppe sõidupraktikat minimaalselt 21 tunni ulatuses;

-          pimedas liiklemise koolitust (1 tund teooriaõpet + 1 tund sõidupraktikat);

-          juhi esmaõppe libedasõidukoolitust (2 tundi teooriaõpet + 1 tund sõidupraktikat);

-          esmaabikoolitust (10 tundi teooriaõpet + 6 tundi praktikat).

 

3. Sõidualgõppe teooriakoolitus toimub Rakvere Reaalgümnaasiumi ruumides, tunniplaanis ettenähtud aegadel. Sõiduõppe teooriakoolitused peavad olema teostatud hiljemalt 25.mai 2016.a. Sõidupraktika tunnid toimuvad tundidevälisel ajal kokkuleppel õpilastega. Kokkuleppel kooliga on võimalik kasutada kooli ruume ka teiste käesoleva teenuse osutamise objektiks oleva teenuse osade teooriatundide läbiviimiseks.

 

4. Pakkumuse esitamine

4.1. Pakkumuses palume esitada eraldi alljärgnevate teenuse osade maksumused:

4.1.1. sõiduõppe esmaõppe teooriakursuse maksumus (teooriakursuse kogumaksumus) grupi kohta (35 õpilast), lisades maksumuse ka ühe õpilase kohta;

4.1.2. sõiduõppe esmaõppe 20 sõidutunni kogumaksumus, tuues välja ka 1 sõidutunni maksumuse õpilase kohta;

4.1.3. pimedas liiklemise koolituse maksumus õpilase kohta (kogumaksumus);

4.1.4. juhi esmaõppe libedasõidukoolituse maksumus õpilase kohta (kogumaksumus);

4.1.5. esmaabikoolitus õpilase kohta (kogumaksumus).

 

4.2. Pakkumus tuleb esitada eurodes, täpsusastmega kaks kohta peale koma, kõikidele eelloetletud sõiduõppekoolituse osadele ilma käibemaksuta ja koos käibemaksuga. Pakkumuses märgitud hinnad, sh sõiduõppe esmaõppe ühe (1) sõidutunni maksumus on edukale pakkujale siduvad kogu hankelepingu täitmise perioodil, kusjuures sõiduõppe esmaõppe ühe sõidutunni maksumus kehtib vajadusel ka õigusaktidest tulenevat miinimummahtu ehk 20 sõidutundi ületavatele lisatundidele. Punktis 4 loetletud teenuse osade eest tasumine ning lepingute sõlmimine toimub vastavalt käesoleva pakkumuste esitamise ettepaneku punktist 8 tulenevatele tingimustele.

 

4.3. Pakkumused palume esitada elektronkirja teel hiljemalt 28. detsembriks 2015 kell 12:00 aadressil mmarksoo@rrg.edu.ee. (koopiana ergokarmik@gmail.com). Pakkumuse teemareale palume märkida „Sõiduõppe pakkumus. Mitte avada enne 28.12.2015.a kell 12:00". Pakkumusi, millised on laekunud hankijale peale pakkumuste esitamise tähtpäeva saabumist või  mis on esitatud vorminõudeid rikkudes, ei avata.

 

4.4. Pakkumus peab olema pakkuja seadusliku või volitatud esindaja poolt digitaalselt allkirjastatud. Volitatud esindaja puhul tuleb pakkumusele lisada volitusi tõendav pakkuja seadusliku esindaja poolt digitaalselt allkirjastatud volikiri.

 

5. Edukas pakkuja selgitatakse välja punktis 4.1. loetletud pakkumuse osade kogumaksumuste võrdlemise teel ühe õpilase kohta. Edukaks tunnistatakse pakkuja, kes vastab hanketingimustele ning kelle poolt esitatud pakkumusest tulenev sõiduõppe teenuse kogumaksumus on madalaim.

 

6. Nõuded pakkujale:

 

6.1. Pakkuja peab oma liiklusseaduse § 111 lg 1 kohast tegevusluba. Vastava tegevusloa olemasolu kontrollib hankija pakkuja osas ise Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt.

 

6.2. Õppesõiduks kasutatav sõiduk ning õppevahendid ja õppesõiduväljak peavad vastama majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.06.2011 määrusele nr 54 „Nõuded mootorsõidukijuhi koolitaja õppevahenditele, õppeväljakutele ja õppesõidukitele", sh kuid mitte ainult peab pakkujal olema olemas või tal peab olema võimalik kokkulepete alusel kasutada:

 

-õppesõiduväljakut Rakvere linnas või kuni 5 km raadiuses linna haldusterritooriumi piiridest.  

- vähemalt 2 õppesõidukit;

- vajalikus arvus õppekavades ettenähtud metoodilisi ja audiovisuaalseid õppevahendeid ning tarvikuid ning esmaabikoolituse õppevahendid.

6.3. Liiklusteooriat õpet läbiviiv(-ad ) õpetaja(-d) peab/-vad vastama liiklusseaduse § 118 ja majandus- ja kommunikatsiooniminiministri 05.10.2015 määrusega nr 125 „Mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooni nõuded, õpetajakoolituse ja õpetaja täienduskoolituse korralduse nõuded ning mootorsõidukijuhi õpetamise õigust tõendava tunnistuse taotlemise, väljastamise ja kehtetuks tunnistamise kord" kehtestatud nõuetele ning omama Maanteeameti poolt väljastatud kehtivat liiklusteooria õpetaja kvalifikatsiooni tõendavat tunnistust. Pakkuja esitab koos pakkumusega vastava(-te) isiku(-te) tunnistuse koopia.

6.4. Sõiduõpet läbiviiv(-ad ) õpetaja(-d) peab/-vad vastama liiklusseaduse § 118 ja majandus- ja kommunikatsiooniminiministri 05.10.2015 määrusega nr 125 „Mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooni nõuded, õpetajakoolituse ja õpetaja täienduskoolituse korralduse nõuded ning mootorsõidukijuhi õpetamise õigust tõendava tunnistuse taotlemise, väljastamise ja kehtetuks tunnistamise kord" kehtestatud nõuetele ning omama Maanteeameti poolt väljastatud kehtivat sõiduõpetaja kvalifikatsiooni tõendavat tunnistust. Pakkuja esitab koos pakkumusega vastava(-te) isiku(-te) tunnistuse koopia.

6.5. Mootorsõidukijuhi esmaabiõpetaja peab olema registreeritud tervishoiutöötajana tervishoiutöötajate riiklikus registris. Pakkuja esitab pakkumuses vastava isiku andmed, kelle registreeringu olemasolu kontrollib hankija Terviseamet registrist aadressil http://mveeb.sm.ee/Tervishoiutootajad/.

 

7. Pakkuja poolt esitatud pakkumus peab olema jõus vähemalt 30 päeva pakkumuste esitamise kuupäevast arvates. Tingimuslike ega osaliste pakkumuste esitamine ei ole lubatav. Pakkumuse esitamisega kinnitab pakkuja kõikide käesolevast pakkumuste esitamise ettepanekust tulenevate tingimustega nõustumist.

 

8. Osutatav teenus peab vastama liiklusseaduses ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.06.2011 määrusega nr 60 „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad" kehtestatud nõuetele.

8.1.Eduka pakkujaga sõlmib hankija kirjaliku hankelepingu sõiduõppe liiklusteooria tundide (p 4.1.1.) teenuse osutamiseks. Kool tasub teenuse osutajale teenuse osutamise eest punktis 4.1.1.küsitud kursuse kogumaksumuse hinna, olenemata õpilaste arvust. Õpilaste arvusuurenemine üle 35 toimub kokkuleppel teenuse osutajaga.

8.1. Sõiduõppe praktikatundide ning esmaabi, pimedas liiklemise koolituse ja juhi esmaõppe libedasõidukoolituse teenuste (punktis 4.1.2.-4.1.5.) osutamiseks sõlmib teenuse osutaja lepingud pakkumusest tulenevate hindadega käesolevast pakkumuste esitamise ettepanekust tulenevatel tingimustel otse õpilastega. Hankija ei vastuta teenuse osutaja ja õpilaste vahel sõlmitud lepingutest tulenevate maksekohustuste täitmisega seonduvate probleemide eest. Juhul kui sõiduõppekoolituse teenust saavate õpilaste arv jääb alla 35 ei ole kool kohustatud teenuse osutajale hüvitama mistahes õpilaste arvu vähenemisest tingitud täiendavaid kulutusi või saamata jäänud tulu.

 

9. Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi ja/või kõrvaldada hankemenetlusest ühe ja/või kõik pakkujad juhul kui:

- pakkuja ei vasta käesoleva pakkumuste esitamise ettepaneku punktist 66. tulenevatele nõuetele;

- pakkujate poolt esitatud teenuse kogumaksumused või teooriaõppe maksumused ületavad hankija poolt eeldatud hankelepingu maksumust ja/või hankija eelarvevahenditest tulenevaid võimalusi;

- hankijast mittesõltuvatel asjaoludel kaob ära vajadus teenuse tellimiseks, sh kuid mitte ainult juhul kui sõiduõppe läbimisest on peale teenuse osutamise maksumuse selgumist huvitatud vähem kui 12  õpilast.

 

10. Hankija kontaktisikuks käesoleva hankemenetlusega seonduvates küsimustes on Rakvere Reaalgümnaasiumi direktor Martti Marksoo (mail: mmarksoo@rrg.edu.ee, tel: 56 982 630).