Rakvere linnavolikogu 28.02.2018. a määrusega nr 19 tunnistati kehtetuks Rakvere linnavolikogu 18. aprilli 2002. a määrusega nr 11 „Detailplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud Rägavere tee 43b ja seda ümbritseva maa-ala detailplaneering Rägavere tee 47 kinnistu osas

Rakvere linnavolikogu 28.03.2018. a otsusega nr 29 kinnitati Rakvere linnavolikogu 17. veebruari 2010 määrusega nr 6 kehtestatud Rakvere linna üldplaneeringu ülevaatamise tulemused.
Rakvere linna üldplaneering on päevakohane ega vaja uue kehtestamist.

Rakvere linnavalitsuse 09.04.2018. a korraldusega nr 214 kehtestati Heina tn 21 kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärk on planeeritaval alal ehitusõiguse ja hoonestusala määramine ärihoone ehitamiseks, detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste asukoha määramine, ehitiste arhitektuuriliste ja kujunduslike tingimuste määramine. Ehitis peab olema teostuselt heatasemeline, sobima ümbritsevasse keskkonda ning mitte olema ohtlik inimesele, varale ega keskkonnale.
Detailplaneeringuga määratakse tehnovõrkude- ja rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimalikud asukohad, liikluskorraldus, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted, tuleohutuse põhimõtted,  kujad ning kuritegevuse riski vähendavad tingimused.
Planeeringuga krundijaotust ei teostata.
Detailplaneeringu koostamisel kuulub arvestamisele Rakvere linna üldplaneering. Rakvere linna üldplaneeringu kohaselt on planeeritava ala maakasutuse juhtotstarve ärihoonete ala. Ala arendamise eesmärgiks on tihendada olemasoleva hoonestusmaa kasutamise intensiivsuse suurendamise ja tühjade või puudulikult välja ehitatud alade kasutussevõtmisega.
Planeeritav tegevus on kooskõlas Rakvere linna üldplaneeringuga..
Planeeritava ala suurus u 7500 m².