« Tagasi

Rakvere linnavolikogu 26.04.2017. a otsusega nr 33 algatati L. Koidula tn 11b kinnistu ja seda ümbritseva ala detailplaneering

Detailplaneeringuga antakse ehitusõigus riigigümnaasiumile vajalike hoonete ja tehnilise taristu rajamiseks, määratakse arhitektuur-ehituslikud tingimused, lahendatakse juurdepääsuteed, normidekohane parkimine ja liikluse organiseerimine, seatakse haljastuse, heakorra ja keskkonnakaitselised põhimõtted.

Detailplaneeringuga muudetakse Rakvere Linna üldplaneeringut.

Rakvere linna üldplaneeringu kohaselt on planeeritaval maaalal kaks maakasutuse juhtotstarvet – segafunktsiooniline ala ja üldkasutatav maa.

Planeeritav maakasutuse juhtotstarve Rakvere linna üldplaneeringus saab olema ühiskondlike ehitiste maa. Detailplaneeringuga antakse maaala täpsem kasutusviis.

Detailplaneeringuga tuleb muuhulgas määratleda parkimisvajadus vastavalt kehtivatele normidele ning vajadusel kuliss- ja puhverhaljastuse tsoonid.

Detailplaneeringu lahenduses tuleb arvestada, et oleks tagatud müra-, vibratsiooni- ja õhusaastevaba elukeskkond.  

Planeeritaval alal olevate kinnistute omanikuks on Rakvere Linn.

Planeeritava ala suurus on 17 500 m².