« Tagasi

Rakvere Linnavolikogu 14.12.2016. a otsusega nr 102 kehtestati C. R. Jakobsoni ja Parkali tänavate vahelise ala detailplaneering

Detailplaneering teeb ettepaneku muuta planeeritaval alal olevate kinnistute piire nii jagamise, kui ka liitmise teel. Samas määratakse planeeritavatele kinnistutele ehitusõigus uute hoonete rajamiseks. Planeeringulahenduse koostamisel on arvestatud planeeringualal olevate kinnistuomanike soovide ja vajadustega.

 

Detailplaneeringu eesmärk on tihendada keskust, ehitamisvõimaluse loomisega äripindadele, samas luua kvaliteetse korterelamu ehitamise võimalus. Planeeritava tegevuse eesmärk on tagada kvaliteetne elu- ja ärikeskkond. Planeeritav tegevus on kooskõlas üldplaneeringus seatud peaeesmärgiga – soodustada põhjendatud ning üldistele huvidele orienteeritud maakasutuse suuniste ja kitsenduste kaudu linnaelanike jaoks tervisliku, turvalise ja nende sotsiaalsete vajaduste rahuldamist võimaldava elukeskkonna kujundamist.

 

Detailplaneering ei muuda 17.02.2010 Rakvere Linnavolikogu määrusega nr 6 kehtestatud Rakvere linna üldplaneeringut. Üldplaneeringu järgi on planeeritava ala juhtfunktsioon segafunktsiooniline ala ja see on kooskõlas planeeritava tegevusega.

 

Planeeritava ala suurus u 12 800 m².