« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 06.03.2017. a korraldusega nr 123 kehtestati Ringtee 3 kinnistu osaline detailplaneering

Detailplaneeringu eesmärk on planeeritavale alale täiendava hoonestusala määramine

laohoone rajamiseks, täiendavat krundijaotust käesolev detailplaneering ette ei näe. Kehtima

jäävad olemasolevad sihtotstarbed.

Käesolev detailplaneering määrab hoonestusala ja ehitusõiguse täiendava viilhalli (laohoone)

ehitamiseks, mis on analoogne varem püstitatuga.

Käesoleva detailplaneeringu koostamisel on arvestatud 17.02.2010 Rakvere linnavolikogu

määrusega nr 6 kehtestatud Rakvere linna üldplaneeringut..

Planeeritava ala suurus u 6350 m².

Rakvere linnavalitsuse 20.03.2017. a korraldusega nr 151 algatati Võidu tn 87 kinnistu ning sellega piirnevate tänavaalade detailplaneering.

Detailplaneeringu eesmärk on planeeritava kinnistu jagamine seitsmeks elamumaa kinnistuks ning planeeritavatele kinnistutele ehitusõiguse määramine.

Rakvere linna üldplaneeringu kohaselt on planeeritava ala maakasutuse juhtotstarve valdavalt väikeelamute ala.  Planeeritav tegevus on kooskõlas Rakvere linna üldplaneeringuga.


Planeeritava ala suurus on 16 400 m².