« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 13.11.2017. a korraldusega nr 664 algatati Tammiku tn 6 kinnistu detailplaneeringu koostamine

1. Rakvere linnavalitsuse 13.11.2017. a korraldusega nr 664 algatati Tammiku tn 6 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärk on määrata ehitusõigus pereelamu rajamiseks.
Planeeringuala on suurusega 2800 m².
Detailplaneeringu koostamise algatamise ettepanek on kooskõlas Rakvere linna üldplaneeringuga.

2. Rakvere linnavalitsuse 13.11.2017 a korraldusega nr 665 kehtestati Kastani pst 16a kinnistu osaline detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärk on planeeritaval alal oleva Kastani pst 16a kinnistust eraldi krundi moodustamine tennisväljakute rajamiseks. Kavandatavad tenniseväljakud moodustavad ühtse kompleksi Kastani pst 16 kinnistul asuva spordikeskusega. Lisaks spordihallis asuvatele siseväljakutele laiendatakse sportimisvõimalusi välitingimustes. Detailplaneeringuga määratakse vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude- ja rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimalikud asukohad, ehitiste ehituslikud tingimused, liikluskorraldus, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted, kujad ning kuritegevuse riski vähendavad tingimused.
Planeeringualale ehitusõiguse määramine ei kahjusta avalikku huvi ega Rakvere linnainfrastruktuuri toimimist. Planeeritud lahendus on kooskõlas Rakvere linna üldplaneeringuga.
Planeeritava ala suurus u 7700 m².

3. Rakvere linnavalitsuse 13.11.2017 a korraldusega nr 666 kehtestati Tammetõru tn 3 ja Tammetõru tn 5 kinnistute detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärk on planeeritaval alal olevate kinnistute liitmine ja ehitusõiguse määramine. Planeeritavale kinnistule rajatakse kahekorruseline keldrikorrusega üksikelamu, abihooned ja muud hoonete toimimiseks vajalikud ehitised.
Planeeringualale ehitusõiguse määramine ei kahjusta avalikku huvi ega Rakvere linnainfrastruktuuri toimimist. Planeeritud lahendus on kooskõlas Rakvere linna üldplaneeringuga.
Planeeritava ala suurus u 3800 m².