« Tagasi

Rakvere Linnavalitsus teatab, et Rakvere linnavolikogu 17. jaanuari 2018 otsusega nr 6 on tunnistatud peremehetuks ehitiseks Rakvere linnas, Kibuvitsa tn 3 asuv garaažiboks ja otsustatud võtta ehitis Rakvere Linnavalitsuse valdusesse

Isikul, kelle õigusi otsusega või haldusmenetluse käigus rikuti, on õigus esitada vaie haldusmenetluse seaduses sätestatud korras Rakvere linnavolikogule, asukohaga Rakvere Lai tn 20, 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik vaidlustatavast otsusest või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama, või esitada kaebus Tartu Halduskohtule haldusmenetluse seadustikus sätestatud korras ja tingimustel.