« Tagasi

Hinnapäring - Esmatasandi tervisekeskuse investeeringute kava jaoks dokumentide ettevalmistamine

Esmatasandi tervisekeskuse investeeringute kava jaoks dokumentide ettevalmistamine

 

 

Hankija: Rakvere Linnavalitsus

 

Palume hinnapakkumist Euroopa Regionaalarengu Fondi Esmatasandi tervisekeskuste kaasajastamise meetme investeeringute kava jaoks vajalike dokumentide koostamiseks (projekti ettevalmistamisega seotud uuringute ja analüüside, s.h. arengukava vastavalt Lisale 1, tasuvus- ja teostatavusanalüüs, finantsanalüüs, vajalike maakorraldustoimingute ning keskkonnamõjude hindamise korraldamine, teenuste mahtude ja personali prognoos vastavalt ministeeriumi juhenditele ja meetme määruse tingimustele).

 

Esitada pakkumus hiljemalt 08.10.2015. a. kell 10.00 digiallkirjastatuna elektrooniliselt e-posti aadressil linnavalitsus@rakvere.ee või saata/tuua Rakvere Linnavalitsusse aadressil Tallinna tn 5, Rakvere (Rakvere Linnavalitsuse kantselei, tuba 1). Elektronkandjatel esitatud pakkumuse konteiner peab olema volitusi omava isiku poolt digitaalselt allkirjastatud. Elektronkirja teema rida peab olema varustatud käesolevas punktis alllaotuvalt märgitud märgusõnaga ja avamishoiatusega. Paberkandjatel esitatud pakkumuse iga leht peab olema volitusi omava isiku poolt omakäeliselt allkirjastatud. Paberkandjatel esitatava pakkumuse kinnisel pakendil peab sisalduma vähemalt järgmine informatsioon:

- Pakkuja nimi, registrikood ja aadress

- Märgusõna „ESMATASANDI TERVISEKESKUSE DOKUMENDID"

- Tekst: „Mitte avada enne 08.10.2015. a. 2015 kell 10.00"

 

Hinnapakkumuse koostamisel võtta aluseks järgmine vorm:

 

Teostatav töö

Maksumus (eur)

Esmatasandi tervisekeskuse meetme investeeringute kava jaoks vajalike dokumentide koostamine (projekti ettevalmistamisega seotud uuringute ja analüüside, s.h. arengukava vastavalt Lisale 1, tasuvus- ja teostatavusanalüüs, finantsanalüüs, vajalike maakorraldustoimingute ning keskkonnamõjude hindamise korraldamine ,teenuste mahtude ja personali prognoos vastavalt ministeeriumi juhenditele ja meetme määruse tingimustele)

 

Maksumus

 

Käibemaks 20%

 

Maksumus koos käibemaksuga

 

 

 

 

 

 

Nõuded pakkujale

  • Pakkujal ei tohi olla kohalike- ega riiklike maksude võlgasid seisuga 24.09.2015. a. Pakkuja esitab sellekohase kinnituse.

Pakkujal tuleb esitada tema elu- või asukoha kohalike maksude maksuhalduri või pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõend RHS § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta 24.09.2015. a. seisuga. Kui ilmneb, et pakkujal on nimetatud päeval maksuvõlg, mis ületab 100 eurot, ei sõlmi hankija selle isikuga lepingut ja kõrvaldab ta menetlusest

  • Pakkuja esitab kinnituse, et pakkumise koostamisel ei ole osalenud isikuid, kes on osalenud käesoleva hinnapäringu ja selle lisadokumentide koostamisel või kes on muul viisil hankijaga seotud ja kellele seetõttu teadaolev info annab eelise teiste pakkujate ees.
  • Pakkujal peab olema projektijuht, kelle on:
    • juhtimis-, juriidiline, majandus-, meditsiini- või sotsiaaltööalane kõrgharidus;
    • töökogemus Euroopa Liidu poolt kaasrahastatud tervise valdkonna projektide juhina või töökogemus sotsiaal- või meditsiiniteenuseid osutava asutuse tipp- või keskastmejuhina vähemalt 5 aasta vältel;
    • eesti keele oskus emakeelena või vähemalt C1 tasemel.

Pakkuja esitab projektijuhi CV.

·      Pakkujal peab olema tasuvus- ja  teostatavusanalüüside (TTA) koostamise ekspert, kes vastab järgmisele nõudele:

o  Kogemus vähemalt viie TTA teostamisel, s.h. vähemalt 2 tervishoiu- või sotsiaalvaldkonna tasuvus- ja teostatavusanalüüsi

Pakkuja esitab eksperdi CV.

·         Projektijuht ja ekspert võivad olla ühes isikus, kui mõlema isiku käesolevast dokumendist tulenevad pädevusnõuded on täidetud.

·         Pakkuja esitatud pakkumus peab olema jõus 90 kalendripäeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkuja peab nõustuma kõikide käesolevast dokumendist tulenevate tingimustega ja hankija eesmärgi saavutamiseks vajalike tööde teostamisega, sh tööde teostamisega, mida ei ole otsesõnu käesolevas dokumendis nimetatud kuid milliste teostamine on otseselt vajalik hankija eesmärgi saavutamiseks. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse käesolevast punktist tulenevate tingimustega nõustumise ja kohta.

 

Pakkumuste hindamine:

·         Pakkumuse hindamiskriteeriumiks on madalaim hind. Võrdselt madalaima hinnaga hanketingimustele vastavad pakkumused esitanud Pakkujatele annab Hankija võimaluse pakkumust hinna osas muuta. Kui ka esitatud täiendatud pakkumustest madalaima hinnaga pakkumused on võrdse hinnaga, selgitatakse edukas pakkumus välja ühekordse liisuheitmise teel, mis viiakse läbi Hankija määratud ajal, kohas ja korras ja millest teavitatakse liisuheitmises osalejaid kirjalikult või e-maili teel ette vähemalt 3 tööpäeva.

·         Hankijal on õigus tunnistada pakkumus hanketingimustele mittevastavaks juhul kui:

o    pakkuja projektijuhi ning TTA eksperdi kvalifikatsioon ei vasta käesolevas dokumendis nimetatud nõuetele.

o    pakkuja on esitanud lisatingimusi või muul viisil tingimusliku pakkumuse;

o    Pakkujal esineb varasemaid oluliste puudustega tehtud töid (sh kuid mitte ainult tähtaegadega hilinemine, tööde tellijatele mittekättesaadav olemine jne), uuringute ja analüüside  kvaliteedi puudusi, mille kohta on võimalik hankijal endal või mõnel muul tellijal esitada põhjendatud kirjalikke pretensioone.

o    pakkumus ei vasta hankedokumentides esitatud tingimusele.

 

·         Kahtluse korral pakkuja suhtes, kogub hankija iseseisvalt faktilisi materjale ja nende avastamisel esitab need mittekvalifitseerimise otsuse juurde tõendusmaterjali(de)na.

·         Hankija jätab endale õiguse tagasi lükata kõik pakkumused igal ajal enne hankelepingu sõlmimist järgmistel juhtudel:

o    ükski pakkuja ei kvalifitseeru hankele;

o    pakkujad on esitanud valeandmeid hankija poolt käesolevas dokumendis kehtestatud nõuete osas või ei ole teavitanud hankijat vastavate asjaolude olulisest muutumisest;

o    kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse ja/või hankija eelarvevahendite võimalused;

o    hankemenetluse käigus muutuvad hanke väljakuulutamise eeldused (Hankija eelarveliste vahendite kärpimine vms), mis muudavad hankemenetluse otstarbeka realiseerimise võimatuks;

o    hankelepingu sõlmimine on muutunud võimatuks või ebaotstarbekaks Hankijast sõltumatutel põhjustel;

 

Lisainformatsioon:

Lisaküsimuste puhul palun pöörduda hiljemalt 3 tööpäeva enne pakkumuste esitamise tähtpäeva saabumist haldusspetsialisti Jaana Tiidemaa poole e-maili teel: jaana.tiidemaa@rakvere.ee.


LISA 1 - Esmatasandi tervisekeskuse arengukava koostamise juhend (ERF toetuse taotluse esitaja juhendmaterjal)[1]

 

Sissejuhatus

 

1.    Arengukava koostamise kohustuslikud alusmaterjalid:

1.1.   Projekti aruanne „Esmatasandi tervishoiuteenuste geograafilise kättesaadavuse vajaduse hindamine ja esmatasandi tervishoiuteenuste optimaalse korralduse mudeli loomine (2013-2014), Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE

1.2.   Eesti tervishoiu arengusuunad aastani 2020

1.3.   Tervishoiuteenuste korraldamise seadus jt õigusaktid

1.4.   Sotsiaalhoolekande seadus

1.5.   Lastekaitse seadus

1.6.   Rahvastiku tervise arengukava

1.7.   EHK eriarstiabi geograafilise kättesaadavuse kriteeriumid;

 

2.      Arengukava koostamise  soovituslikud alusmaterjalid:

2.1.   Esmatasandi tervishoiu arengukava 2009-2015;

2.2.   Peremeditsiini arengukava.

 

Arengukava koostamisel lähtutakse piirkondlikust vajadusest esmatasandi teenuste järgi hetkel ning pikemas perspektiivis arvestades demograafilisi prognoose.

 

3.      Arengukava koostamise üldprintsiibid:

3.1.   Teenused peavad võimaldama inimesele teenuse kättesaadavust võimalikult kompaktselt   ja tagama  sagedasemate terviseprobleemide lahendamise.

3.2.   Esmatasandi teenused peavad olema kättesaadavad inimese kodule võimalikult lähedal  (arvestades teenuse osutamiseks vajalikke tingimusi ja majanduslikku otstarbekust)

3.3.   Arvestades majanduslikku efektiivsust ning olemasolevaid ja kättesaadavaid ressursse, võiks teenuste planeerimine toimuda koostööna tervishoiuteenuse osutajate vahel

3.4.   Teenuste osutamine peab olema vajadusepõhine.

3.5.   Esmatasandi tervisekeskuse vastutuspiirkondade puhul lähtutakse majandusliku jätkusuutlikkuse tagamiseks optimaalse suurusega teeninduspiirkondadest (mis omakorda tagab optimaalse suurusega asutused), arvestades elanike arvu piirkonnas hetkel ja tulevikus. Tervisekeskuse miinimumstandardiks on: üldjuhul vähemalt 3 perearsti ja 3 pereõde, ämmaemand, füsioterapeut ja koduõde ~4500- 6000 teenindatava isiku kohta sõltuvalt piirkonnast. Maakondliku või linnaosapõhise tervisekeskuse puhul lisanduvad tervisekeskuse miinimumstandardile muud esmatasandi tervishoiu teenused ning ambulatoorsed eriarstiabi teenused maakondliku vastutusega haigla liigist ja EHK eriarstiabi geograafilise kättesaadavuse kriteeriumidest tulenevalt.

 

Esmatasandi tervisekeskuse arengukava struktuur

I.     Tervisekeskuse organisatoorne struktuur ja vastutuspiirkond

4.    Tervisekeskuse moodustavate juriidiliste isikute (üldarstiabi , eriarstiabi, kiirabi, õendusabi jm teenuste osutajate) andmed

4.1.asutuse nimi:

4.2. omandivorm ja omanik:

4.3. olemasolevad tegevusload ja tegevuskohad

4.4.       Planeeritava tervisekeskuse asukoht

4.5.       Planeeritavad filiaalid ja nende asukoht

Filiaal on tervisekeskuses tegutseva(te) juriidilis(t)e isiku(te) teine tegevuskoht, kus osutatakse perearstiabi teenust vajaliku sagedusega ning kus on igapäevaselt kohapeal pereõde.

Üksikud perearstid ei ole tervisekeskuse filiaalid, vaid on tegemist soolopraksisega.

5.      Esmatasandi tervisekeskuse vastutuspiirkond ja tervisekeskusse koonduvate perearsti(de) teeninduspiirkondi iseloomustavad andmed

5.1.   Suurus

5.2.   Rahvaarv

5.3.   Vanuseline koosseis (ravikindlustatud ja ravikindlustamata isikute osakaal)

5.4.   Asustustihendus jm rahvastikunäitajad sh rahvastiku prognoos 2030 a lähtuvalt Statistikaameti prognoosist

5.      Ülevaade, kas lähema 10 a jooksul on ette näha perearstide lisandumist kavandatavasse tervisekeskusesse. Lisandumise korral esitada lisanduvate perearstide arv, nimistute suurused ja teeninduspiirkonnad.

6.      Kavandatava tervisekeskuse seos perearstidega, kes ei koondu tervisekeskusesse vastavas omavalitsuses või maakonnas. Kuidas nähakse teenuste jaotumist?

7.      Kavandatava tervisekeskuse ligipääsetavuse kirjeldus (teedevõrk, transpordivõimalused).

 

II.          Tervisekeskuses osutatavate teenuste ja teenust osutava personali kirjeldus

Käesoleval ajal osutatavate teenuste ning kavandatavate esmatasandi teenuste kirjeldus teenusgruppide lõikes. Teenust osutava personali kirjeldus.

8.      Osutatavad ja planeeritavad esmatasandi põhiteenused aastani 2030.

Käesolevas punktis esitada iga alapunkti lõikes olemasolevate teenuste maht ja/või teenustega hõlmatud nimistute arv, kavandatavad teenused, teenuse osutamiseks vajaliku personali arv vanus ning personali juurdekasvu prognoos. Juhul, kui nähakse ette mõne põhiteenuse osutamist väljaspool tervisekeskust (filiaalis või mõne koostööpartneri poolt või juures) palun kirjeldada teenuse osutamise seos tervisekeskusega

8.1.   perearsti ja –õe teenused,

8.2.   koduõendusteenus,

8.3.   füsioteraapia teenus,

8.4.   ämmaemandusabi teenus,

8.5.   tugiteenused (registraator, juhtimine, majandus)

 

9.      Osutatavad ja planeeritavad esmatasandi muud teenused ja sidusteenused aastani 2030.

Käesolevas punktis esitada iga alapunkti lõikes olemasolevateenuse maht ja/või teenusega hõlmatud nimistute arv, kavandatavad teenused, teenuse osutamiseks vajaliku personali arv vanus ning personali juurdekasvu prognoos. Juhul, kui nähakse ette mõne põhiteenuse osutamist väljaspool tervisekeskust (filiaalis) palun kirjeldada teenuse osutamise seos tervisekeskusega

9.1.        koolitervishoiu teenus,

9.2.        apteegi teenus,

9.3.        töötervishoiu teenus,

9.4.        hambaravi teenus,

9.5.        sotsiaaltöötaja teenus,

9.6.        ambulatoorsed eriarstiabi teenused.

 

10.  Teave esmatasandi tervisekeskuse planeerimisel kasutatavate patsiendi käsitluse standardite kohta, oluliste töökorralduse viiside või planeerimismudelite kohta.

 III.             Ruumide loend ja ruumide kasulik pind

 

11.  Tervisekeskuste  ruumide loend ja ruumide kasulik pind:

11.1.   Esitatakse tervisekeskuse funktsionaalne programm: iga struktuuriüksuse lühikirjeldus, kaasa arvatud põhiruumide vajalik koosseis, struktuuriüksuse kasuliku pindala ligikaudne hinnang m2-tes. Kirjeldus võib sisaldada ka teavet mõne eraldi ruumi või seadme kohta, mis on oluline projekteerimise selles staadiumis meditsiinilisest või tehnilisest seisukohast.

11.2.   Ruumide pindala tabel, mis sisaldab renoveeritava või ümberprofileeritava hoone puhul ka pindala olemasolevaid näitajaid ning planeeritavat pindala.

11.3.   Hinnanguline ehitusmaksumus (valem: planeeritav pindala x 1,6 x ehitushind).

 [1] Juhul kui töö kestel muudetakse Esmatasandi tervisekeskuse arengukava koostamise juhendit, siis tuleb arengukava koostada vastavalt uuele juhendile.