« Tagasi

E. Vilde tn 2a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Rakvere linnavalitsuse 29.01.2018. a korraldusega nr 73 kehtestati E. Vilde tn 2a kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringu põhieesmärk on ehitusõiguse määramine esmatasandilise tervisekeskuse hoone ja välirajatiste ehitamiseks. Detailplaneeringu koostamise aluseks on Rakvere teeninduspiirkonnas esmatasandi tervisekeskuse (ETTK) rajamine ja esmavajalike tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeteenuste osutamine. Rakvere ETTK hoone toetab tervisealase ebavõrdsuse vähendamist, sidustades terviseteenused sotsiaalhoolekandeteenustega. Rakvere ETTK rajamise eesmärgiks on tagada inimeste tööhõives püsimine ja hõivesse naasmine, osutades neile kvaliteetseid terviseteenuseid kodule võimalikult lähedal. Sellest tulenevalt on eesmärk rajada uus hoone Vilde tn 2a kinnistule, mis toimiks ühel territooriumil olemasoleva sotsiaalabikeskusega. Ehitis peab olema teostuselt heatasemeline, sobima ümbritsevasse keskkonda ning mitte olema ohtlik inimesele, varale ega keskkonnale.
Detailplaneeringuga määratakse vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude- ja rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimalikud asukohad, ehitiste ehituslikud tingimused, liikluskorraldus, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted, kujad ning kuritegevuse riski vähendavad tingimused.
Planeeritava ala suurus on 6069 m².