« Tagasi

Detailplaneeringute kehtestamine

Rakvere linnavalitsuse 23.07.2018. a korraldusega nr 443 kehtestati Veski tn 6 kinnistu ning sellega piirneva tänavaala detailplaneering.

Detailplaneeringu eesmärk on planeeritavale alale ehitusõiguse määramine korterelamu  ehitamiseks, hoonestusala piiritlemine, ehitiste olulisemate arhitektuurinõuete seadmine. Detailplaneering ei ole vastuolus väljakujunenud olukorraga, sest pakutava detailplaneeringu lahenduse elluviimine ei too endaga kaasa väljakujunenud keskkonna olulist muutmist, olemasoleva kortermaja asemel rajatakse uus.

Käesolev detailplaneering ei muuda 17.02.2010 Rakvere linnavolikogu määrusega nr 6 kehtestatud Rakvere linna üldplaneeringut.

Planeeritava ala suurus u 1600 m².