« Tagasi

Detailplaneeringu kehtestamine

Rakvere linnavalitsuse 12.06.2017 a korraldusega nr 322 kehtestati Kriidisoo tn 5 ja Kriidisoo tn 5a kinnistute detailplaneering.

Detailplaneering teeb ettepaneku Kriidisoo tn 5 ja Kriidisoo tn 5a kinnistute liitmise üheks kinnistuks, sihtotstarbega elamumaa (üksikelamu maa), pindalaga 2904 m².

Planeeritavale kinnistule on lubatud rajada 2 hoonet ehitusaluse pinnaga kuni 350 m², kõrgusega kuni 8,0 m elamul ja 6,0 m abihoonel. Detailplaneering planeeritava maa-ala sihtotstarvet ei muuda ja krundijaotust ette ei näe.