« Tagasi

Detailplaneeringu avalik väljapanek

06.02.2017 – 20.02.2017. a on Rakvere Linnavalitsuses Lai tn 20, Ringtee 3 kinnistu osalise detailplaneeringu avalik väljapanek.


Detailplaneeringu eesmärk on planeeritavale alale täiendava hoonestusala määramine laohoone rajamiseks, ehitusõiguse määramine, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, servituutide vajaduse määramine, kujade määramine, tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha määramine ning muude seadusest ja teistest õigusaktidest tulenevate kinnisomandi kitsenduste ulatuse määramine planeeritaval maa-alal.


Planeeritava ala suurus u 6350 m².

Täiendavat krundijaotust käesolev detailplaneering ette ei näe. Kehtima jäävad olemasolevad sihtotstarbed.

Käesolev detailplaneering määrab hoonestusala ja ehitusõiguse täiendava viilhalli (laohoone) ehitamiseks, mis on analoogne varem püstitatuga.

Maksimaalne kinnistu hoonestusalune pind on 2700 m², hoonete lubatud kõrgus kuni 9,0m, korruselisus kuni 2 ning lubatud ehitiste arv 4.