« Tagasi

Detailplaneeringu algatamine

Rakvere linnavalitsuse 11.07.2016. a korraldusega nr 432 algatati Herne tn 20 kinnistu detailplaneering.

 

 

Detailplaneeringu eesmärk on jagada nimetatud kinnistu ja rajada planeeritavatele kinnistutele ühepereelamud. Rakvere linna üldplaneeringut planeeritav tegevus ei muuda. Üldplaneeringu kohaselt on planeeritava maakasutuse juhtotstarve väikeelamumaa, mille eesmärgiks on piirkonnale omase juba väljakujunenud ala säilitamine selle traditsioonilisel kujul suunitlusega elukeskkonda parandada. Seni kehtiv detailplaneering antud alal tegi ettepaneku rajada planeeritavale alale korterelamud.

 

 

Planeeritava ala suurus on 10570 m² Kavandatava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju ning keskkonnamõju hindamine ei ole vajalik.

 

 

 

 

Rakvere linnavalitsuse 11.07.2016. a korraldusega nr 433 algatati Uus tn 2, Terase tn 2 ja Terase tn 2a kinnistute detailplaneering.

 

 

Detailplaneeringu eesmärk on jagada Uus tn 2 kinnistu kaheks, muuta kinnistute piire ja planeeritavatele kinnistutele määrata ehitusõigus elamu ja selle abihoonete ehitamiseks. Rakvere linna üldplaneeringut planeeritav tegevus ei muuda. Üldplaneeringu kohaselt on planeeritava maakasutuse juhtotstarve väikeelamumaa, Kehtivaid detailplaneeringuid antud alal ei ole.

 

 

Planeeritava ala suurus on 4350 m² Kavandatava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju ning keskkonnamõju hindamine ei ole vajalik.

 

 

 

 

Rakvere linnavalitsuse 11.07.2016. a korraldusega nr 434 algatati Kastani pst 16a kinnistu osaline detailplaneering.

 

Detailplaneeringu eesmärk on jagada nimetatud kinnistu kaheks ja määrata ehitusõigus tenniseväljakute rajamiseks.  Rakvere linna üldplaneeringu kohaselt on planeeritava ala maakasutuse juhtotstarve rohe- ja metsaala. Ala funktsiooniks on haljasala ja parkmetsa maa ning puhke- ja virgestusmaa. Haljasala ja parkmetsa detailplaneerimisel on kohustus säilitada võimalikult palju olemasolevat haljastust.

 

Detailplaneeringu koostamise algatamise ettepanek on kooskõlas Rakvere linna üldplaneeringuga. Üldplaneering soosib heakorrastatud haljas- ja metsaalasid, kuhu on ehitatud minimaalselt teenindavaid rajatisi (puhke-, spordi- ja kogunemisrajatisi), et võimaldada välisõhus sportimist ja lõõgastumist.

 

 

Planeeritava ala suurus on u 7700 m²

 

 

Võttes aluseks, et planeeritavale alale on 15.01.2013 koostatud keskkonnamõju strateegiline eelhindamine, mille kohaselt ei too kavandatav tegevus endaga kaasa olulist keskkonnamõju, ei ole keskkonnamõju hindamine käesoleva detailplaneeringu algatamisega vajalik.