« Tagasi

Detailplaneeringu algatamine

Rakvere linnavalitsuse 30.05.2016. a korraldusega nr 336 algatati Kriidisoo tn 5 ja Kriidisoo tn 5a kinnistute detailplaneering.

Detailplaneeringu eesmärk on planeeritaval alal olevate kinnistute liitmine, kinnistule ehitusõiguse ja hoonestusala määramine elamu rajamiseks, detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja –rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku asukoha määramine, ehitiste ehituslike tingimuste määramine, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, kujade määramine kuritegevuse riski vähendavate tingimuste määramine, müra-, vibratsiooni-, saasteriski- ja insolatsioonitingimusi ning muid keskkonnatingimusi tagavate nõuete seadmine.

Planeeritava ala suurus on u 3300 m² Kavandatava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju ning keskkonnamõju hindamine ei ole vajalik.