« Tagasi

Detailplaneeringu algatamine

 

Rakvere linnavalitsuse 29.02.2016. a korraldusega nr 137 algatati Võidu tn 105 kinnistu detailplaneering.

Detailplaneeringu eesmärk on planeeringualal oleva kinnistu jagamine, ehitusõiguse ja hoonestusalade määramine, detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja –rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku asukoha määramine, ehitiste ehituslike tingimuste määramine, ehitiste arhitektuuriliste ja kujunduslike tingimuste määramine, liikluskorralduse haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, kujade määramine kuritegevuse riski vähendavate tingimuste määramine, müra-, vibratsiooni-, saasteriski- ja insolatsioonitingimusi ning muid keskkonnatingimusi tagavate nõuete seadmine.

Planeeritava ala suurus u 6600 m².

Kavandatava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju ning keskkonnamõju hindamine ei ole vajalik.