« Tagasi

Detailplaneeringu algatamine

Rakvere linnavalitsuse 22.02.2016. a korraldusega nr 125 algatati L. Koidula tn 15  kinnistu ning sellega piirneva ala detailplaneering.

Detailplaneeringu eesmärk on planeeringualal olevale kinnistule ehitusõiguse ja hoonestusala määramine uue kogudusehoone rajamiseks, detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja –rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku asukoha määramine, ehitiste ehituslike tingimuste määramine, ehitiste arhitektuuriliste ja kujunduslike tingimuste määramine, liikluskorralduse haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, kujade määramine kuritegevuse riski vähendavate tingimuste määramine, müra-, vibratsiooni-, saasteriski- ja insolatsioonitingimusi ning muid keskkonnatingimusi tagavate nõuete seadmine.Planeeritava ala suurus u 2400 m².