« Tagasi

30.01.2017-13.02.2017. a on Rakvere Linnavalitsuses Lai tn 20, L. Koidula tn 15 kinnistu ning sellega piirneva ala detailplaneeringu II avalik väljapanek

Detailplaneeringuga krundijaotust ei toimu. L.Koidula tn 15 kinnistu sihtotstarbeks jääb ühiskondlike hoonete maa. Detailplaneering annab projektlahendusena detailplaneeringuala krundil uue hoonestusaluse pinna kogudusehoone rajamiseks. Planeeritava ala suurus u 2400 m². Detailplaneering ei sisalda 17.02.2010 Rakvere Linnavolikogu määrusega nr 6 kehtestatud Rakvere linna üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.


Uus avalik väljapanek korraldatakse põhjusel, et eelmise avaliku väljapaneku käigus esitati ettepanek muuta detailplaneeringu põhilahendust ja muuta maksimaalseks hoonestusala pinnaks 1100 m² (seni oli 1000 m²) ning muuta hoone maksimaalseks kõrguseks 14 meetrit (seni oli 12 m).

09.01.2017. a toimunud avaliku arutelu tulemusena otsustati muuta detailplaneeringut vastavalt esitatud ettepanekule.