26.06.20

27.02.2019.a kinnitas  Rakvere Linnavolikogu määrusega nr 2 huvihariduse ja huvitegevuse kava 2019-2021 aastaks.

Kava on kättesaadav linna kodulehel  (link  Riigi Teatajasse) https://www.riigiteataja.ee/akt/402032019007

Kava alusel suurendati toetuse mahtu vähekindlustatud perede lastele huvitegevuse ja huvihariduse toetamiseks, samuti panustatakse info võimaluste loomisse.

Lisaks koostas rakvere linnavalitsus täiendava toetuse taotlemise tingimused ja korra:

Rakvere linnas huvitegevuse ja huvihariduse täiendava toetuse andmise tingimused ja kord 2020. aastal: https://www.riigiteataja.ee/akt/405022020036

täiendavat toetust antakse:

 1. Uute ja täiendavate huvitegevuse võimaluste loomiseks
 • Taotluse saavad esitada linna hallatavad asutused, erakooli seaduse alusel tegutsevad huvikoolid ja muud organisatsioonid, kelle üheks tegevuseks on Rakvere linna noortele suunatud huvitegevuse pakkumine.
 • Toetust antakse uuendusliku või täiendava huvitegevuse alustamiseks, eelkõige loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonnas, vajalike vahendite ostmiseks (infotehnoloogiline lahendus, tarkvara jms) või olemasoleval huvialal uuendusliku metoodika (nutikad lahendused, koostöö huvikoolide vahel, puuetega laste kaasamine jms) kasutusele võtmiseks.
 • Toetuse määr ühe taotleja kohta on kuni 6000 eurot.
 • Taotlemise tähtajad on 16. märts ja 26. august.
 • Toetuse saaja on kohustatud toetatava tegevuse ellu viima hiljemalt 2020/2021. õppeaastal.

 

Taotlema

Rakvere linnas huvitegevuse ja huvihariduse täiendav toetus uute ja täiendavate huvitegevuse võimaluste loomiseks

 

 1. Huvitegevuse jätkamise toetus
 • Taotluse saavad esitada linna hallatavad asutused, erakooli seaduse alusel tegutsevad huvikoolid ja muud organisatsioonid, kes said huvihariduse ja huvitegevuse täiendavat toetust 2018. ja 2019. aastal ja soovivad eelnevalt toetatud tegevust jätkata.
 • Toetust võib taotleda vahendite soetamiseks, huvitegevusvõimaluste laiendamiseks, huvitegevuse juhendaja töötasu maksmiseks ja metoodilisteks materjalideks, mis loob täiendavaid võimalusi linna noortele.
 • Toetuse määr ühe taotleja kohta on kuni 4000 eurot.
 • Taotlemise tähtajad on 16. mai ja 26. august.
 • Toetuse saaja on kohustatud toetatava tegevuse ellu viima 2020/2021 õppeaastal.

Taotlema

Huvitegevuse jätkamise toetus

 

 1. Huvitegevuse tutvustamise toetus
 • Taotluse saavad esitada linna hallatavad üldhariduskoolid.
 • Toetuse eesmärk on noortele huvitegevuse valiku lihtsustamine, koostöös huvitegevuse ja huvihariduse võimaluste pakkujatega Rakvere linnas huvitegevusi loodus-, täppis- ja tehnikateaduste, spordi, muusika, tantsu ja kunsti valdkonnas ning üldkultuurilistes valdkondades.
 • Taotlemise tähtaeg on 01. mai 2020. a.
 • Täiendava toetuse saaja on kohustatud toetatava tegevuse ellu viima 2020/2021 õppeaastal.

 

Taotlema

 

Huvitegevuse tutvustamise toetus

 

 1. Laagrites ja võistlustel osalemise toetus
 • toetuse sihtgrupp on 7-19 aastased noored, kes õpivad Rakvere linna haldusterritooriumil asuvas üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses ja kelle elukohana rahvastikuregistris on märgitud Rakvere linn
 • Toetust antakse väljaspool Eestit toimuvas laagris või konkursil (rahvusvahelised konkursid, tiitlivõistlused, Euroopa klubide karikavõistlused jms) osaleja kulude katmiseks (sõidukulud, osalustasu, majutus).
 • Taotluse võib esitada organisatsioon (alaliit, klubi, huvikool jms) või lapsevanem (sh eestkostja).
 • Toetuse määr lapse kohta on kuni 200 eurot aastas.
 • Toetust saab taotleda jooksvalt kuni vahendite lõppemisene

 

 

 1. Transporditoetus
 • Transporditoetus on täiendav huvitegevuse ja huvihariduse toetus transpordikulude kompenseerimiseks väljaspool Rakvere linna toimuval huvialal, mida Rakvere linnas ei pakuta.
 • Toetust on õigustatud taotlema huvitegevuses osaleja lapsevanem või eestkostja.
 • Toetust määratakse ühe huvihariduse või huvitegevuse ringi toetamiseks ning mitte rohkem kui 30 eurot kuus taotleja kohta.