« Tagasi

PAKKUMUSMENETLUS Jaama tänava ja Ilu puiestee rekonstrueerimisprojekti koostamine

Rakvere Linnavalitsus  korraldab pakkumusmenetluse Rakvere linna Jaama tänava ja Ilu puiestee   rekonstrueerimisprojekti koostaja leidmiseks

 

1.Pakkumuste esitamise tähtaeg on 02.09.2019. kell 10:00

Hinnapakkumus esitada  e-posti aadressile lennart.korbe@rakvere.ee

Hinnapakkumuse kehtivuseks märkida 60 päeva.

2.Rekonstrueerimisprojekti valmimise tähtaeg on 90 päeva alates töövõtulepingu sõlmimisest.

3.Pakkujal peab olema avalike teede ja tänavate projekteerimise varasem  kogemus. Pakkuja esitab koos pakkumusega enda poolt viimase kahe aasta jooksul teostatud analoogiliste tööde nimekirja.

4.Pakkujal peab olema lepingu täitmisel vastutav isik, kellel on kutsekvalifikatsioon diplomeeritud teedeinsener tase 7, ametiala projekteerimise juhtimine või projekteerimine-planeerimine. Vastutav isik peab käesoleva pakkumusmenetluse objektiks olevate projekteerimistööde teostamisel vahetult osalema. Pakkuja esitab koos pakkumusega käesolevas punktis nimetatud isiku kohta andmed.

5.Tehniline kirjeldus, millest pakkuja peab pakkumuse koostamisel ja edukaks osutunud pakkuja kui rekonstrueerimisprojekti koostaja lähtuma, on esitatud lisas 2.

6.Edukaks tunnistatakse pakkumusmenetluse tingimusi täitev madalaima hinnaga pakkumus.

Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik käesoleva pakkumusmenetluse tingimustele vastavad pakkumused juhul kui pakkumuste maksumused ületavad hankija poolt eeldatud töövõtulepingu maksumust. Juhul kui kaks või enam madalaima hinnaga pakkumust osutuvad võrdseks, tunnistatakse edukaks pakkumuseks selle pakkuja pakkumus, kes esitas oma hinnapakkumuse ajaliselt varem.

7.Pakkumismenetluse  tulemusena sõlmitakse edukaks tunnistatud pakkujaga lisas 1 toodud lepingu projekti kohane  töövõtuleping Jaama tänava ja Ilu puiestee rekonstrueerimise  projekteerimiseks.

8.Edukaks tunnistatud pakkuja kohustub sõlmima hankijaga töövõtulepingu hiljemalt 7 päeva jooksul hankijalt vastavasisulise ettepaneku saamisest. Juhul kui edukaks tunnistatud pakkuja töövõtulepingut  nimetatud tähtaja jooksul hankijast sõltumatutel asjaoludel ei sõlmi, võib hankija käsitleda seda kui pakkuja poolset pakkumusest taganemist.

Lisa 1 töövõtulepingu projekt

Lisa 2 tehniline kirjeldus

Ilu pst ja Jaama pst rekonstrueeritava ala skeem