18.03.16

Rahvastikuregister on Eesti kodanike ja Eestis elamisloa või -õiguse saanud välismaalaste peamiste isikuandmete ühtne andmekogu, mida haldab ja arendab Siseministeerium.

 

Rahvastikuregistri andmeid kasutatakse riigile ja kohalikule omavalitsuse asutustele ning füüsilistele ja juriidilistele isikutele pandud avalike ülesannete täitmiseks.

 

Rahvastikuregistri andmete haldamisel ja väljastamisel juhindutakse isikuandmete kaitse nõuetest.

 

Milleks kasutatakse rahvastikuregistri andmeid?

 

Korrektsed andmed rahvastikuregistris annavad riigile ja kohalikule omavalitsusele mitmesugust infot oma kohustuste paremaks täitmiseks.

Registri andmete alusel on võimalik riigil täpsemalt planeerida rahaliste vahendite paigutamist ja suunata arenguprotsesse. Samuti tagab täpsete andmete olemasolu elanikele ladusama asjaajamise ametiasutustega suheldes.

 

Seadusega ettenähtud juhtudel on rahvastikuregistrisse kantud andmetel õiguslik tähendus. Eesti perekonnaseisuasutuse koostatud perekonnaseisuakti alusel, samuti välisriigi asutuse väljaantud dokumendi alusel rahvastikuregistrisse kantud andmetel on sama õiguslik tähendus kui perekonnaseisuakti kandel. Seega loetakse õigeks registris olevad andmed ja puudub täiendav vajadus neid andmeid paberil tõestada.

 

Rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel on õiguslik tähendus, st et peab kasutama isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmeid, kolmel juhul:

  • Riigikogu, kohaliku omavalitsuse volikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel ning rahvahääletusel valija kantakse elukohajärgse valimisjaoskonna valijate nimekirja ja valijakaart saadetakse rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressile;
  • elukohaandmete alusel laekub üksikisiku tulumaks elukohajärgsele kohalikule omavalitsusele;
  • seadusega pandud avaliku ülesande täitmisel, kui selle ülesande täitmine on seotud elukohajärgsusega.

 

Rahvastikuregistri toimingud:

 

Elukoha aadressi muutmine rahvastikuregistris

Elukoha aadressi muutmine ruumi omaniku õigustatud nõudmisel

 

Elukohatõend:

Isiku soovil väljastatakse rahvastikuregistri väljavõte talle enda, oma alaealiste laste või eeskostetavate kohta.

Elukohatõendit ei ole vaja esitada riigi või kohaliku omavalitsuse asutusele, kuna neil on juurdepääs Rahvastikuregistrile.

 

Isikukoodi moodustamine

Euroopa Liidu kodanikud, kellel ei ole Eesti isikukoodi, saavad taotluse isikukoodi saamiseks esitada samaaegselt elukohateatega.

 

Euroopa Liidu kodanikule tähtajalise elamisõiguse andmine

Toimetaja: INGE PEEBU