16.02.18

Rakvere linna ühisveevärkide joogivee kvaliteedist 2017. aastal

 

Terviseamet (edaspidi amet) teostab vastavalt rahvatervise seaduse § 131 lg 1 p 1 ja p 3 ning § 15 lg 1 ning veeseaduse (edaspidi VeeS) § 394 lg 3 riiklikku järelevalvet joogivee valdkonnas ning kogub ja töötleb andmeid joogivee kvaliteedinõuetele vastavuse kohta.

 

Ameti järelevalve all on Rakvere linnas viis joogivee käitlejat ja viis veevärki:

Joogivee käitleja

Veevärk

Mittevastavad näitajad

1. AS Rakvere Haigla

Rakvere haigla

-

2. AS Rakvere Vesi

Rakvere veevärk Tõrramäe külas, Taaravainu külas ja Tõrma külas

Efektiivdoos – 0,371 mSv/a

3. AS Rannarootsi Lihatööstus

Rannarootsi Lihatööstuse Rakvere Tootmine

-

4. Jeld-Wen Eesti AS

Jeld-Wen Eesti AS tehas

-

5. OÜ Estonian Spirit

Rakvere Piiritustehas

-

 

Joogivee käitlejad teostavad joogivee kontrolli vastavalt ameti Ida talitusega kooskõlastatud joogivee kontrolli kavale ning vajalikud põhjavee uuringud vastavalt joogiveeallika kontrolli kavale.

 

Rakvere linna ühisveevärkide joogivesi vastab 2017. aasta veeanalüüside tulemuste alusel uuritud mikrobioloogiliste ja keemiliste kvaliteedinäitajate ning indikaatorite osas sotsiaalministri 31.07.2001 määrusega nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" (edaspidi määrus nr 82) kehtestatud kvaliteedinõuetele.

 

Määruse nr 82 § 61 lg 1 ja lg 2 sätestab, et indikatiivdoos on aastasest sissevõtust tulenev oodatav efektiivdoos, mida hindab Keskkonnaamet või ekspert kiirgusseaduse mõistes.

 

2011. aasta Keskkonnaameti Kiirgusosakonna labori uuringu tulemuste alusel ületab Rakvere veevärgi joogivee efektiivdoosi sisaldus määrusega nr 82 kehtestatud piirsisaldust 0,1 mSv/a


2011. aastal hindas Keskkonnaameti Kiirgusosakonna kiirgusseire büroo Rakvere veevärgi joogivee radionukliidide sisaldusest tulenevat mõju tarbijate tervisele. Hinnangu alusel Rakvere ühisveevärgi vett tarbides võib selle tõttu eluea jooksul vähki haigestuda kas üks või ei ühtki inimest.

 

Ameti kodulehel http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/vesi.html leiate täiendavat informatsiooni ja infomaterjale joogivee kohta.

Joogivee analüüside tulemustega saate tutvuda ameti kodulehel http://vtiav.sm.ee/, kus terviseohutuse infosüsteemi (VTI) kaudu vee kvaliteedi andmed avalikustatakse.

Vastavalt VeeS § 132 lg 3 p 5 kuulub joogivee käitleja ülesannetesse tarbijale ja järelevalveametnikele teabe edastamine käideldava joogivee nõuetekohasuse kohta avaliku teabe seaduses sätestatud korras.

 

Lisaks juhib amet tähelepanu, et 27.10.2017 kehtima hakanud määruse nr 82 redaktsioonile on joogivee käitlejatel võimalus kontrollida joogivee kvaliteeti riskipõhiselt ning vee kvaliteedi probleeme paremini ennetada http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/vesi/joogivesi-ettevotjale/veevarkide- riskihinnangud.html.

 

 

 

 

Toimetaja: RIIN SIKKA