28.06.21

Hooldekodus hooldamise kulude kompenseerimine

 

Hooldekodu teenuse toetamine ja korraldamine

(Alus:  20.04.2016.a määrusega nr 11 "Hooldekodu teenuse toetamine ja korraldamine".)  

 

Üldhooldusteenuse raames hooldekodusse paigutatakse linnavalitsuse otsuse alusel ööpäevaringset  hooldust vajavad raske või sügava puudega isikud ning vanaduspensionärid, kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega, kelle majanduslik olukord ei võimalda hoolduskulude katmist (ei oma kinnisvara) ning kellel ei ole seadusjärgseid  ülalpidajaid (abikaasat, vanemaid, lapsi, lapselapsi). Erandkorras võib kompenseerida ülalpidamiskulusid ka nendel isikutel, kelle seadusjärgsed ülalpidajad ei ole võimelised taotlejat hooldama ega hoolduskulusid katma. Rakvere linna poolt kompenseeritakse üldtüüpi hooldekodusse paigutatud Rakvere elaniku ülalpidamiskulude osa, mida ei kata isiku pension ning riiklikud toetused.

 

Taotleja või tema esindaja esitab Rakvere Linnavalitsusele avalduse, millele lisatakse järgmised dokumendi hooldust vajava isiku kohta:

                1) isikut tõendava dokumendi koopia;

                2) pensionitunnistuse koopia;

3) puude olemasolu korral koopia puude  raskusastme kohta;

4) juhul, kui puuet ei ole määratud, arsti  kinnitus hooldekodusse paigutamise vajalikkuse kohta;

5) isiku kinnitus kinnis- ja vallasvara ning seadus- ja/või lepingujärgse ülalpidaja(te) olemasolu või nende puudumise kohta;

6) seadus- või lepingujärgsete ülalpidajate olemasolu korral nende isiku- ja kontaktandmed;

7) dokumentide koopiad viimase 3 aasta jooksul kinnisvaraga sooritatud tehingute kohta.


Avalduse võib esitada kantseleisse Lai 20, Rakvere.

Nõustamist hooldekodusse paigutamise kohta saab sotsiaaltöö peaspetsialistilt Kai Lipp´ult, tel: 32 22 334,  või emaililt: kai.lipp@rakvere.ee või pöördudes vastuvõtule:  esmaspäeviti kella 09.00 – 12.00 ja kolmapäeviti 13.00- 16.00 

 

Toimetaja: KERSTI SUUN-DEKET