10.06.14

Isikuandmed on mistahes andmed, mille kaudu on tuvastatud või tuvastatav konkreetne füüsiline isik, sõltumata sellest, millises vormis need andmed on.

Linnavalitsus tagab inimeste privaatsuse ning isikuandmete töötlemine toimub vastavuses isikuandmete kaitse seadusega.

 

Isikuandmete jõudmine linnavalitsusse

 

Peamiselt jõuavad isikuandmed linnavalitsusse  järgmistel juhtudel:

1) avalduse, taotluse (näiteks toetuse taotlemine, lapsele lasteaias koha taotlemine jne), teabenõude, märgukirja või selgitustaotluse vms dokumendi esitamisega ning muu kirjavahetusega seoses;

2) vabale ametikohale kandideerimisel;

3) Rakvere linna veebilehe külastamisel.

 

 

Isikuandmete töötlemine dokumendi esitamisel või seoses muu kirjavahetusega

 

Linnavalitsus töötleb teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalikud  isiku poolt esitatud dokumendi lahendamiseks  või on lubatud seadusega.

 

Dokumendi saamisel kontrollib  linnakantselei ametnik dokumendis isikuandmete olemasolu. Kui need isikuandmed on juurdepääsupiiranguga, teeb ametnik dokumendiregistris ja dokumendile endale (kui see on paberkandjal)   vastava juurdepääsupiirangu märke. Sellisel juhul on elektroonilise dokumendiregistri kaudu avalikult nähtav ainult dokumendi registreerimisnumber, registreerimise kuupäev, dokumendi liik (kiri, avaldus jms), juurdepääsupiirangu alus ja tähtaeg ning dokumendi täitmiseks saanud ametniku nimi.

Juurdepääsupiiranguga isikuandmeid kasutatakse ainult linnavalitsuse siseselt ning ametnike poolt, kellel on neid vaja tööülesannete täitmiseks.

 

Seadusega ettenähtud juhul kontrollib linnavalitsus dokumendi lahendamiseks vajalikke isikuandmeid karistusregistris (näiteks taksoveoloa taotlemisel) ja muudest andmekogudest.

 

Teistele isikutele väljastame  isikuandmeid isiku nõusolekuta ainult seaduses ettenähtud juhtudel.

 

Isikuandmete töötlemine Rakvere linnavalitsuse korralduse andmisel

 

Korraldusele, mis sisaldab juurdepääsupiiranguga isikuandmeid, tehakse vastav märge ning seda ei avalikustata. Elektroonilise dokumendiregistri kaudu on avalikustatud korralduse pealkiri, korralduse number ja kuupäev ning juurdepääsupiirangu alus ja tähtaeg. Korralduse ärakiri saadetakse adressaadile. Teistele asutustele ja organisatsioonidele saadetakse korralduse ärakiri (või väljavõte korraldusest) ainult juhul, kui see on vajalik korralduse täitmiseks (näiteks lasteasutusele korraldus lapsele toitlustamise toetuse eraldamise kohta).

 

 

 

Vabale ametikohale kandideerimine

 

Linnavalitsus kasutab teie poolt esitatud andmeid ja andmeid muudest avalikest allikatest. Teie kandideerimiseks esitatud andmeid ei avaldata teistele isikutele ning neile kehtestatakse juurdepääsupiirang, välja arvatud seadusega ettenähtud juhtudel.

Kandideerijal on õigus tutvuda linnavalitsuse poolt tema kohta kogutud andmetega.

 

Rakvere linna veebilehe külastamine

 

Rakvere linna veebilehe päringute logides salvestatakse  IP- aadress isikustamata kujul.

 

Meie dokumendiregistri avalikus vaates olevad kanded ei ole leitavad interneti otsingumootorite poolt.

 

 

 Isiku õigused enda isikuandmete osas

 

Isikul endal on õigus saada linnavalitsuselt  enda kohta käivaid isikuandmeid. Andmed väljastame võimalusel isiku poolt soovitud viisil. Juhul, kui soovite andmeid paberkandjal, on linnavalitsusel õigus nõuda tasu kuni 0,19 eurot iga väljastatud lehekülje eest, kui seadusega ei ole ette nähtud teabe väljastamise eest riigilõivu.

 

Isikul on õigus põhjendatult nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ning isikuandmete parandamist, sulgemist ja kustutamist.

 

Isik võib pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui isik leiab, et isikuandmete töötlemisel rikutakse tema õigusi ning seaduses ei ole sätestatud teistsugust vaidlustamise korda.

Toimetaja: ILMAR KUTSER