« Tagasi

Rakvere linnavolikogu 20.03.2019. a otsusega nr 23 algatati Nõlvaku tn 4 kinnistu detailplaneeringu koostamine eesmärgiga kaaluda võimalusi rajada elamu kinnistuid

Rakvere linnavolikogu 20.03.2019. a otsusega nr 23 algatati Nõlvaku tn 4 kinnistu  detailplaneeringu koostamine eesmärgiga kaaluda võimalusi rajada elamu kinnistuid.

Detailplaneering on planeerimisseaduse § 142 tähenduses üldplaneeringut muutev detailplaneering. Planeerimisseaduse § 142 lõike 6 kohaselt tuleb sellisel juhul  anda eelhinnang ja kaaluda keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu koostas Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Keskkonnaamet andis seisukoha Nõlvaku tn 4 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise eelnõule ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise eelhinnangule.

Lähtudes esitatud dokumentidest on Keskkonnaamet arvamusel, et planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt KeHJS § 2² mõistes olulist keskkonnamõju ning seetõttu ei ole KSH algatamine vastavalt KeHJS § 33 lg 6 eeldatavalt vajalik.

Lähtudes Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangust ja Keskkonnaameti arvamusest, otsustas Rakvere Linnavolikogu mitte algatada Nõlvaku tn 4 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.

 

Rakvere linna üldplaneeringus on planeeritav ala määratud rohe- ja metsaalaks. Detailplaneeringu eesmärgiks on moodustada planeeritavale alale elamumaa sihtotstarbega kinnistud.

Detailplaneeringuga jagatakse kinnistu kuni viieks elamumaa sihtotstarbega kinnistuks, antakse ehitusõigus elamute ja tehnilise taristu rajamiseks, määratakse arhitektuur-ehituslikud tingimused, lahendatakse juurdepääsuteed, lahendatakse liikluskorraldus, seatakse haljastuse, heakorra ja keskkonnakaitselised põhimõtted.

Planeeritava ala suurus on u 7400  m².