« Tagasi

Alates 2. märtsist 2015 hakkab Rakvere linnas kehtima korraldatud jäätmevedu

Alates 2. märtsist 2015 hakkab Rakvere linnas kehtima korraldatud jäätmevedu. Korraldatud jäätmevedu hõlmab segaolmejäätmete ning papi ja paberi kogumist jäätmevaldajatelt. Rakvere Linnavolikogu 24.04.2013 otsusega nr 61 anti Mittetulundusühingule Lääne-Viru Jäätmekeskus volitus korraldatud jäätmeveo riigihanke korraldamiseks ning jäätmevaldajate üle arvestuse pidamiseks ja nendega arveldamiseks. Lääne-Viru Jäätmekeskuse poolt korraldatud riigihanke veokonkursi võitis madalaima hinnapakkujana AS Ragn-Sells. Seega hakkavad Rakveres alates 2. märtsist 2015.a segaolmejäätmete ning paberi ja papi konteinereid tühjendama ainult Ragn-Sellsi logodega rohelised prügiautod.

Mahutite tühjendamise hinnakirjaga saab tutvuda nii Rakvere linna kodulehel kui ka Lääne-Viru Jäätmekeskuse kodulehel. Peagi lisanduvad  ka lisateenuste (nt. konteineri rent) hinnakirjad.  Üldiselt läheb aga prügiveoteenuse hind võrreldes senisega tarbija jaoks tunduvalt odavamaks. Näiteks on uue hinnakirja järgi ühekordne 240 liitrise konteineri tühjendamise maksumus alates 2. märtsist 3,06 eurot. 

Leping jäätmete äraveoks tuleb igal jäätmevaldajal sõlmida Lääne-Viru Jäätmekeskusega. Jäätmevaldajateks on jäätmetekitajad või isikud, kelle valduses on jäätmed (näiteks kinnistu omanik, korteriühistu, ühisus, haldusfirma, rentnik, teenindusettevõtted jne).

 

Paber ja papp tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi. Kui kinnistul on vähemalt kümne korteriga elamu või mõni muu hoone, mille kütmiseks kasutatakse kaugkütet, elektrikütet, vedelkütet või gaasikütet, peab kinnistul olema eraldi kogumismahuti paberi ja papi kogumiseks. Mahutit tuleb tühjendada vastavalt vajadusele, vältides selle ületäitumist. Liigiti kogutav paber ja papp ei tohi olla määrdunud või vettinud ning ei tohi sisaldada muid materjale. Kui kinnistul on üksikelamu või vähem kui kümne korteriga elamu või mõni muu hoone, mille kütmiseks kasutatakse tahkekütust, tuleb paber ja papp koguda liigiti ning viia selleks ettenähtud avalikku kogumispunkti või jäätmekäitluskohta või põletada küttekoldes.

 

Rakvere linna jäätmehoolduseeskirja kohaselt ei ole korraldatud jäätmeveoga liitunud jäätmevaldajal lubatud anda segaolmejäätmeid ega paberit ja pappi üle vedajale, kes ei ole Rakvere linna haldusterritooriumil korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja. Juhul kui jäätmevaldaja ei ole märtsi alguseks lepingut Lääne-Viru Jäätmekeskusega sõlminud, on ta ikkagi automaatselt korraldatud jäätmeveoga liitunud.  Sellisel juhul toimub jäätmevedu vastavalt veograafikule ning Rakvere linna jäätmehoolduseeskirjas tühjendamise sagedusele ja mahuti suurusele kehtestatud nõuete alusel. Teenuse osutamise eest esitab Lääne-Viru Jäätmekeskus jäätmevaldajale arve vastavalt hinnakirjale.

 

Segaolemjäätmete äravedu hakkab toimuma vähemalt üks kord nelja nädala jooksul. Mahuti ületäitumise ja/või haisu tekke korral peab jäätmete äravedu olema tagatud sagedamini. Äraveo sageduse, mahuti suuruse, mahuti asukoha  jm tingimused ning lisateenuste tellimine määratakse ära sõlmitud jäätmeveo lepingus.

 

Segaolmejäätmete, paberi ja papi ning seotud lisateenuste osutamiseks sõlmitakse jäätmevaldajaga üks jäätmeveoleping. Rakvere linna jäätmevaldajatega lepingute sõlmimist alustab Lääne-Viru Jäätmekeskus alates 2. veebruarist 2015.

Lääne-Viru Jäätmekeskus teavitab posti teel kõiki kinnistu omanikke täpsemalt lepingutega seonduvast enne lepingute sõlmimise perioodi Jaanuari lõpus. Postkasti saabuvas ümbrikus on olemas ka lepingu tüüptingimustega blankett, mida on võimalik täita ning seejärel Lääne-Viru Jäätmekeskusele tagasi saata.

Jäätmeveolepingu sõlmimiseks on võimalik valida erinevate variantide vahel

1.      Internetis lepingu sõlmimiseks tuleb avada veebileht www.lvjk.ee, siseneda E-prügi keskkonda, täita lepingutaotlus ning saata see ära. Taotluse alusel koostatud leping saadetakse Teile allkirjastamiseks e-posti või posti teel. Elektronposti teel saadetav leping digitaalallkirjastatakse.

2.      E-posti teel lepingu sõlmimiseks, tuleb avada veebileht www.lvjk.ee, laadida alla lepingu taotluse vorm, see täita, salvestada ning saata e-posti teel klient@lvjk.ee. Taotluse alusel koostatud leping saadetakse Teile allkirjastamiseks  e-posti või posti teel. Elektronposti teel saadetav leping digitaalallkirjastatakse.

3.      Klienditeenindusbüroos lepingu sõlmimiseks, tuleb tulla Lääne-Viru Jäätmekeskusesse, aadressil Piira küla, Vinni vald. Kaasa võtta isikut või ettevõtte esindusõigust tõendav dokument (volikiri). Koos klienditeenindajaga teda endale sobiv prügiveoteenuse maht ja sõlmida leping, mille kinnitab klienditeenindaja.

               4. Täita ära postiga kodudesse saadetud lepingu tüüptingimustega blankett ning                                   allkirjastatult see ka posti teel tagasi Lääne-Viru Jäätmekeskusesse saata.

Edaspidi saab alati kõikides veoteenust ja lisateenuseid puudutavates küsimustes pöörduda Lääne-Viru Jäätmekeskuse poole, sh veograafiku muudatuste osas ja mahuti vahetamine väiksema/suurema vastu jne. Täiendavate küsimuste korral võib helistada tööpäevadel 9.00-17.30

Jäätmekeskuse klienditeeninduse infotelefon on 6 165 165, e-post klient@lvjk.ee

 

Kui soovitakse taotleda vabastust korraldatud jäätmeveoga liitumisest, siis peab pöörduma otse Rakvere Linnavalitsuse poole. Taotluse vormid on leitavad alates 12. jaanuarist nii Rakvere Linnavalitsuse kodulehelt (www.rakvere.ee) kui Lääne-Viru Jäätmekeskuse kodulehelt (www.lvjk.ee).

 

Korraldatud jäätmeveost võib taotleda vabastust juhul kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata. Vabastus antakse linnavalitsuse istungi korraldusega tähtajaliselt ja erandkorras.

 

Ühismahutit on lubatud kasutada üksnes ühise õuealaga korter- ja ridaelamutes või kõrvuti asetsevatel kinnistutel tekkivate jäätmete kogumiseks. Jäätmevaldajad, kes kasutavad ühismahutit, on kohustatud sõlmima ühismahuti kasutamise kirjaliku kokkuleppe ja volitama esindama ühte jäätmevaldajat Lääne-Viru Jäätmekeskusega  jäätmeveo lepingu sõlmimiseks.

 

Jäätmemahuteid ehk konteinereid on võimalik osta või rentida turul tegutsevatelt ettevõtetelt. Mahuteid on rentida või osta võimalik ka Lääne-Viru Jäätmekeskuselt.

 

Rakvere linna haldusterritooriumil jäätmehoolduse korraldamist reguleeriva Rakvere linna jäätmehoolduseeskirjaga saab tutvuda Rakvere Linnavalitsuse kodulehel http://rakvere.kovtp.ee/oigusaktid2. Vajadusel on võimalik paberkandjal jäätmehoolduseeskirjaga tutvuda ka Rakvere Linnavalitsuses aadressil Lai tn 20. Samuti saab eelpool nimetatud taotlusvorme Rakvere Linnavalitsusest.