« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 07.09.2020 istungi päevakord kell 15.00

1. Rakvere linnavalitsuse 3. oktoobri 2016 määruse nr 7 „Rakvere linna haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO põhimäärus" muutmine

2. Rakvere linna koolieelsetes lasteasutustes hommikusöögi eest tasumine

3. Mitterahalise toetuse eraldamine Mittetulundusühingule Kammerkoor SOLARE

4. Mitterahalise toetuse eraldamine Mittetulundusühingule Viru Bull

5. Rakvere linnavolikogu kultuurikomisjonile kultuuriorganisatsioonide 2020. aasta eelarvest kultuuriürituste ning -projektide taotluste esitamine.

6. Rakvere linnavolikogu spordikomisjonile spordiorganisatsioonide 2020. aasta eelarvest spordiürituste ning -projektide taotluste esitamine.

7. Tee ehitusloa andmine Tehase tänav L1 rekonstrueerimiseks

8. Kasutusloa andmine aadressil Torupilli tn 7

9. Detailplaneeringu kooskõlastamine

10. Arkna tee 23 ja Teliku tn 4 katastriüksuste liitmisel tekkivale katastriüksusele aadressi ja sihtotstarbe määramine

11. Riigihanke korraldamine Rakvere linna Pikk tänava II etapi rekonstrueerimistööde teostaja leidmiseks

12. Keskkonnaloa eelnõu kohta arvamuse andmine

13. Lihthanke „Tehase tänava rekonstrueerimine" pakkumuse edukaks tunnistamine

14. Lihthanke "Rakvere linnas Tuleviku 8 asuvate sotsiaalkeskuse ruumide osaline renoveerimine" korraldamine

15. Lääne-Virumaa Keskraamatukogu hoone fassaadi renoveerimiseks korraldatud pakkumismenetluse nurjunuks tunnistamine ja uue pakkumismenetluse korraldamine

16. Bussijaama varikatuse plaatide vahetamiseks korraldatud pakkumismenetluse nurjunuks tunnistamine ja uue pakkumismenetluse korraldamine

17. Rakvere linna omandis olevale kinnistule Mõisavälja tänav isikliku kasutusõiguse seadmine Telia Eesti AS kasuks

18. Rakvere linna omandis olevale kinnistule Võidu tn T4 sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks

19. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse osaliseks võõrandamiseks

20. Linnavara tasuta kasutusse andmine mittetulundusühingule Lääne-Virumaa Vähihaigete Ühendus

21. Nõusoleku andmine sotsiaaleluruumis parenduste tegemiseks

22. Linnavara tasuta kasutusse andmine mittetulundusühingutele Lääne-Virumaa Vaegkuuljate Ühing

23. Pakkumismenetluse "Pikk tn 22 olemasoleva hoonestuse restaureerimise ja laiendamise jaoks vajaliku eelprojekti staadiumis projektlahenduse tellimine" pakkumuse edukaks tunnistamine

24. Pakkumismenetluse korraldamine projekti „Jäätmete liigiti kogumine Rakvere linna munitsipaalasutustes" rahastamise taotluse koostamiseks meetmesse „Jäätmete liigiti kogumise lahenduste toetamine kohalikes omavalitsustes"

25. Pakkumismenetluse korraldamine projekti „ Rakvere Pikk tn 22 asuvate hoonete restaureerimine ning kasutuselevõtt kohaliku kogukonna vajadusteks ning muinsuskaitseala kasutuse elavdamiseks" rahastamise taotluse koostamiseks

26. Linnavara valitseja määramine