« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 18.11.2019 istungi päevakord kell 15.00

1. Rakvere linnavalitsuse 9. aprilli 2018 a. määruse nr 2 „Rakvere linna eelarvest toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemi asutamine ja põhimäärus" muutmine

2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

3. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

4. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine

5. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmisest keeldumine

6. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmisest keeldumine

7. Vähekindlustatud lastega perede sotsiaaltoetuste määramine

8. Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine

9. Hooldekodu toetuse andmine

10. Rakvere linnavolikogu sotsiaalkomisjonile sotsiaalvaldkonnas tegutsevate mittetulundusühingute tegevustoetuste taotluste esitamine.

11. Rakvere linnavalitsuse 28. novembri 2016. a korralduse nr 737 "Hooldekodu toetuse andmine" muutmine

12. Rakvere linnavalitsuse 28. novembri 2016. a korralduse nr 738 "Hooldekodu toetuse andmine" muutmine

13. Rakvere Põhikooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

14. Rakvere linnavalitsuse 12. novembri 2018. a korralduse nr 674 „Rakvere Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitamine" muutmine

15. Rakvere linnavalitsuse 12. märtsi 2018. a korralduse nr 149 „Rakvere Reaalgümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitamine" muutmine

16. Rakvere linnavolikogu kultuurikomisjonile kultuuriorganisatsioonide 2020. aasta eelarvest tegevustoetuste taotluste esitamine

17. Rakvere linnavolikogu spordikomisjonile spordiorganisatsioonide 2020. aasta eelarvest tegevustoetuste taotluste esitamine

18. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Vallimäe tee 3

19. Kasutuslubade väljastamine külmavee- ja kanalisatsioonitorustikule Papiaru ja Kopteri tänavatel

20. Liikluskorraldusvahendite paigaldamine Pikal tänaval Tallinna ja Kooli tänavate vahelises lõigus.

21. Riigihanke korraldamine Rakvere linnas koduloomade varjupaigateenuse osutamiseks

22. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu "Nõusoleku andmine Rakvere linna haljasalade hooldamise riigihanke korraldamiseks" esitamine

23. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu "Nõusoleku andmine Rakvere linna kalmistute hooldamise riigihanke korraldamiseks" esitamine

24. Pakkumismenetluse „Lääne-Virumaa Keskraamatukogu aknapalede taastamiseks" pakkumuse edukaks tunnistamine

25. Riigihanke korraldamine Rakvere linnale kuuluvates hoonetes asuvate ventilatsiooniseadmete hooldusteenuste tellimiseks

26. Rakvere Linnavalitsusele sõiduki ostmine

27. Linnavara kasutusse andmine

28. Linnavara kasutusse andmine

29. Linnavara tasuta kasutusse andmine

30. Taksoveoloa andmine

31. Rakvere linnale ja linna osalusega äriühingutele Aktsiaseltsile Rakvere Soojus ning Aktsiaseltsile Rakvere Vesi audiitorteenuse osutaja leidmiseks hankemenetluse korraldamine

32. Rakvere Linnavalitsusele ja linnavalitsuse hallatavatele asutustele e-arvete haldusteenuse tellimine