« Tagasi

Rakvere linnavolikogu 30.10.2019. a otsusega nr 67 algatati Kalda tn 3 ja Kalda tn 3a kinnistute detailplaneeringu koostamine eesmärgiga kaaluda võimalusi rajada elamu kinnistuid.

Detailplaneering on planeerimisseaduse § 142 tähenduses üldplaneeringut muutev detailplaneering. Planeerimisseaduse § 142 lõike 6 kohaselt tuleb sellisel juhul  anda eelhinnang ja kaaluda keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu koostas Adepte Ekspert OÜ.

Keskkonnaamet andis seisukoha Kalda tn 3 ja Kalda tn 3a kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise eelnõule ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise eelhinnangule.

Lähtudes esitatud dokumentidest on Keskkonnaamet arvamusel, et planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt KeHJS § 2² mõistes olulist keskkonnamõju ning seetõttu ei ole KSH algatamine vastavalt KeHJS § 33 lg 6 eeldatavalt vajalik.

Lähtudes Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangust ja Keskkonnaameti arvamusest, otsustas Rakvere Linnavolikogu 30.10.2019. a otsusega nr 68 mitte algatada Kalda tn 3 ja Kalda tn 3a kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Rakvere linna üldplaneeringus on planeeritav ala määratud tootmismaaks. Detailplaneeringu eesmärgiks on moodustada planeeritavale alale elamu- ja ärimaa sihtotstarbega kinnistud.

Detailplaneeringuga jagatakse elamumaa ja ärimaa sihtotstarbega kinnistuteks, antakse ehitusõigus elamute ja tehnilise taristu rajamiseks, määratakse arhitektuur-ehituslikud tingimused, lahendatakse juurdepääsuteed, lahendatakse liikluskorraldus, seatakse haljastuse, heakorra ja keskkonnakaitselised põhimõtted.

Planeeritava ala suurus on u 34 500  m².