« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 28.10.2019 a korraldusega nr 698 kehtestati Kastani pst 10 kinnistu detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata planeeritavale kinnistule ehitusõigus olemasolevale hoonele juurdeehituseks. Maakasutuse sihtotstarve on 100% ärimaa.

Planeeritava ala suurus on u 930 m².

Planeeritavale kinnistule võib ehitada kuni kolmekorruselise hoone kõrgusega kuni 12,5 meetrit. Kinnistu maksimaalne täisehituse protsent 45, ehk 300 m². Detailplaneeringuga maakasutuse sihtotstarvet ei muudeta.

Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) koostamine ei ole vajalik, sest planeeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi keskkonnamõju hindamise ja keskkonnasüsteemi seaduse mõistes.

Rakvere linna üldplaneeringu kohaselt on planeeritava ala maakasutuse juhtotstarve ärihoonete ala. Planeeritav tegevus ei ole vastuolus Rakvere linna üldplaneeringuga.

Detailplaneering võeti vastu Rakvere linnavalitsuse 29. juuli 2019. a korraldusega nr 457.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 19.08.2019 – 01.09.2019. a. Avaliku väljapaneku käigus vastuväiteid ega ettepanekuid ei esitatud.