« Tagasi

Rakvere linnavalitsuse 28.05.2018 istungi päevakord

1. Rakvere linna munitsipaalkoolides 2018/2019. õppeaastal erivajadusega õpilastele avatavate klassikomplektide liigi ja arvu kinnitamine

2. Huvitegevuse täiendava toetuse määramine 2018. aastaks Mittetulundusühingule Rõõmu Tehas

3. Soodustingimustel rajatise kasutusse andmine mittetulundusühingule LÄÄNE- VIRU OMAVALITSUSTE LIIT

4. Linnavara kasutusse andmine mittetulundusühingule EESTI JALGPALLI LIIT

5. Pottsepatööde teenuse tellimine projekti „500 kodu tuleohutuks" raames

6. Rakvere linnavolikogu 22. aprilli 2015 otsuse nr 49 „Kadaka maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine" muudatusettepaneku arutamine

7. Rägavere tee 47 katastriüksuse jagamine

8. Avaliku kirjaliku enampakkumise korraldamine linnavara koormamiseks

9. Riigihanke „ELEKTRIENERGIA OSTMINE RAKVERE LINNALE 01.01.2018- 31.12.2020 (KAASA ARVATUD)" raamlepingu alusel II minikonkursi korraldamine

10. Rendilepingu ülesütlemine

11. Üürilepingu pikendamine Lai tn 20 asuva mitteeluruumi kasutamiseks

12. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks ja ostueesõigusest loobumine

13. Rakvere linna omandis olevale kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine aktsiaseltsi Eesti Gaas kasuks