8.08.17

Rakvere Linnas osutab sotsiaalteenuseid Rakvere Sotsiaalkeskus ja teatud teenuseid ostetakse sisse vastavalt vajadusele.

Rakvere Sotsiaalkeskus osutab:
Koduteenus - isikule kodustes tingimustes osutatavad teenused, mis aitavad tal harjumuspärases keskkonnas toime tulla.

Tugiisikuteenus - sotsiaalteenus, mille eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

Isikliku abistaja teenus - sotsiaalteenus, mille eesmärk on suurendada puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.

Sotsiaaltransporditeenus - sotsiaalteenus, mille eesmärk on võimaldada puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks. 

 

Rakvere Linnavalitsus osutab:

Eluruumi tagamine - sotsiaalteenus, mille eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

Võlanõustamisteenus - sotsiaalteenus, mille eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme. Võlanõustamisteenus ei ole juriidiline abi.

 

Varjupaigateenus - sotsiaalteenus, mille eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Ajutises ööbimiskohas peab olema tagatud voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.

 

Turvakoduteenus - sotsiaalteenus, mille eesmärk on tagada ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi.

 

Sisse ostetakse sotsiaalteenused:

 

Väljapool kodu osutatav üldhooldusteenus läbi erinevate koostööpartnerite üle Eesti.

Lapsehoiuteenus läbi erinevate koostööpartnerite Rakvere Linnas.

Teenuste sisseostmisel lähtutakse juhtumipõhiselt ja vastavalt klientide vajadusele.

Toimetaja: KERSTI SUUN-DEKET