« Tagasi

Rakvere Linnavalitsus kuulutab välja pakkumismenetluse „Rakvere Turismiinfokeskuse ärimudeli rakendamine“ toetuse taotluse koostamiseks meetmesse „ „Turismiettevõtte uue ärimudeli rakendamise toetamise tingimused ja kord“

1. PAKKUMISMENETLUSE ISELOOMUSTUS

1.1. Pakkumismenetluse kutse esitaja:

Nimi: Rakvere Linnavalitsus

Aadress: Lai tn 20, 44308 Rakvere, Eesti Vabariik

Telefon: 322 5870

E-post: linnavalitsus@rakvere.ee

1.2. Pakkumismenetluse eest vastutav isik:

nimi: Andres Jaadla

ametikoht: abilinnapea

telefon +372 520 3987

e-post: andres.jaadla@rakvere.ee

1.3. Pakkumismenetluse objekti kirjeldus:  Taotluse  „ Rakvere  Turismiinfokeskuse  ärimudeli rakendamine" koostamine meetmesse „Turismiettevõtete ärimudelite rakendamise toetus" Alusdokumendid: https://www.eas.ee/teenus/turismiettevotete-arimudelite-rakendamise-toetus/  ; https://www.riigiteataja.ee/akt/114052020009?leiaKehtiv

1.4. Teenuse osutamise lepingu täitmise tähtaeg:

Hiljemalt 6. jaanuar  2021 kell 15.00

2. Ootused koostajale: Tingimustele  vastava projektitaotluse koostamine tähtajaks.

3. Pakkuja tehnilisele ja kutsealasele pädevusele esitatavad tingimused ja nõutavad dokumendid.

3.1. Pakkuja, kes peab oma asukohamaa seaduste kohaselt olema registreeritud äriregistris või erialases registris, esitab sellekohase kehtiva registritunnistuse või kehtiva koopia vastavast registritunnistusest. Registritunnistust ei pea esitama Eesti äriregistris registreeritud pakkuja.

3.2. Pakkujal peab olema viimase viie aasta jooksul kogemus vähemalt kahe eduka sise- või välisfondidest rahastatud taotluse koostamise kogemus. Projektide loetelu esitada vabas vormis (koos andmetega teise lepingupoole, tema kontaktandmete, lepingu objekti, lepingu perioodi ja maksumuse kohta).

4. Pakkumuse esitamine

4.1. Pakkumus ja selle juurde kuuluvad dokumendid peavad olema vormistatud eesti keeles.

4.2. Pakkumus peab olema alla kirjutatud pakkuja seadusliku esindaja või tema volitatud isiku poolt.

4.3. Pakkumuses peab sisalduma:

4.3.1 pakkuja nimi, aadress, registrikood;

4.3.2 pakkumuse hind.

4.4. Pakkumuse hinnana tuleb esitada käesoleva dokumendi punktis 1 nimetatud objekti kogumaksumus (käibemaksuga ja ilma).

4.5. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 18.12.2020. kell 13.00.

4.6. Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna ühes digikonteineris Rakvere Linnavalitsuse e-posti aadressile linnavalitsus@rakvere.ee, pealkirjaga „Rakvere  Turismiinfokeskuse  ärimudeli rakendamine ". Mitte avada enne 18.12.2020 kell 15.00".

5. Pakkumuste vastavuse kontrollimine, kvalifitseerimine ja hindamine

5.1. Pakkumuste vastavust ning pakkujate kvalifikatsiooni kontrollib ja pakkumusi hindab pakkumismenetluse korraldaja.

5.2. Hindamise kriteeriumiks on madalaim hind.

5.3. Vajadusel otsustab pakkumismenetluse korraldaja pakkujatega edasiste läbirääkimiste pidamise.

5.4. Pakkumismenetluse dokumentides reguleerimata küsimustes jõutakse pakkujaga kokkuleppele läbirääkimiste teel.

5.5. Rakvere Linnavalitsus jätab endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui pakutud maksumus ületab oluliselt selleks eelarves planeeritud summat.

6. Lepingu sõlmimine

6.1 Rakvere Linnavalitsus teeb edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujale ettepaneku lepingu sõlmimiseks. Lepingu sõlmimise aluseks on käesolevad pakkumismenetluse dokumendid, edukaks tunnistatud pakkumus ning läbirääkimistel kokkulepitud tingimused.