« Tagasi

Detailplaneeringu algatamine

Rakvere linnavalitsuse 25.07.2016. a korraldusega nr 455 algatati Tammetõru tn 3 ja Tammetõru tn 5  kinnistute detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneeringu eesmärk on liita nimetatud kinnistud ja määrata ehitusõigus üksikelamu ja selle abihoone(te) rajamiseks.

Planeeringuala suurusega 3800 m² asub Rakvere linna edelapoolses osas Tammetõru tänava ääres. Planeeringuala on muinsuskaitsealal.

Rakvere linna üldplaneeringu kohaselt on planeeritava ala maakasutuse juhtotstarve valdavalt väikeelamute ala, mille eesmärgiks on piirkonnale omase juba väljakujunenud ala säilitamine selle traditsioonilisel kujul suunitlusega elukeskkonda parandada.

Detailplaneeringu koostamise algatamise ettepanek on kooskõlas Rakvere linna üldplaneeringuga.

Rakvere linnavalitsuse 25.07.2016. a korraldusega nr 456 algatati Heina tn 21 kinnistu detailplaneeringu koostamine, mille eesmärk on planeeritavale alale hoonestusala määramine, ehitusõiguse määramine, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, servituutide vajaduse määramine, kujade määramine, tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha määramine ning muude seadusest ja teistest õigusaktidest tulenevate kinnisomandi kitsenduste ulatuse määramine planeeritaval maa-alal.

Rakvere linna üldplaneeringu kohaselt on planeeritava ala maakasutuse juhtotstarve ärihoonete ala, mille eesmärgiks on aidata kaasa Rakvere mitmekülgsele arengule ning vältida tõmbealade linnast välja kujunemist.

Detailplaneeringu koostamise algatamise ettepanek on kooskõlas Rakvere linna üldplaneeringuga.

Planeeritava ala suurus on u 7500 m² Kavandatava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju ning keskkonnamõju hindamine ei ole vajalik.

Rakvere linnavalitsuse 25.07.2016. a korraldusega nr 457 algatati Ringtee 3 kinnistu osaline detailplaneeringu koostamine, mille eesmärk on planeeritavale alale täiendava hoonestusala määramine laohoone rajamiseks, ehitusõiguse määramine, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, servituutide vajaduse määramine, kujade määramine, tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha määramine ning muude seadusest ja teistest õigusaktidest tulenevate kinnisomandi kitsenduste ulatuse määramine planeeritaval maa-alal.

Planeeritava ala suurus u 6350 m².

Kavandatava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju ning keskkonnamõju hindamine ei ole vajalik.

Planeeritav tegevus on kooskõlas Rakvere linna üldplaneeringuga.