« Tagasi

16.01.2016-30.01.2016. a on Rakvere Linnavalitsuses Lai tn 20, Ehituse tn 3 kinnistu ning seda ümbritseva ala detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringuga krundijaotust ei toimu, detailplaneering teeb ettepaneku muuta maakasutuse sihtotstarvet -  90% tootmismaa ja 10% ärimaa.

Üks olulisemaid eesmärke on määrata krundile senisest suurem ehitusõigus. Olemasolevale hoonele soovitakse teha juurdeehitus ja vajadusel ehitada hoone lääneküljele laadimise hõlbustamiseks kokkupandavad estakaadid.

Krundile võib rajada kokku kuni 3 hoonet. Laohoone võib olla maksimaalselt kahekorruseline ja kuni 9 m kõrge. Maksimaalne lubatud ehitusalune pind on 700m²,  mis teeb 69% krundi pindalast.

Planeeritava ala suurus u 1600 m².

Detailplaneering ei sisalda 17.02.2010 Rakvere Linnavolikogu määrusega nr 6 kehtestatud Rakvere linna üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.